Styringsgruppe, arbeidsgrupper og aktuelle arrangementer

Det er etablert en styringsgruppe for arbeidet med tiltaksplanen for åpen forskning. I tillegg er det etablert arbeidsgrupper, hvor noen er i gang og noen er under etablering. Dette for å sikre en god forankring, prioritering i tråd med behov, kapasitet og for å dra nytte av kompetanse og ressurser hos de forskningstunge universitetene.

Styringsgruppe for tiltaksplan for åpen forskning

 

Kenneth Ruud prorektor UiT- Norges arktiske universitet, leder av UHR-Forskning
Bjarne Foss prorektor Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU
Margareth Hagen prorektor Universitetet i Bergen, UiB
Åse Gornitzka viserektor Universitetet i Oslo, UiO

Styringsgruppens mandat:

 • I samråd med UHR-Forskning foreta den overordnede prioritering i tiltaksplanen for åpen forskning.
 • Ved behov, prioritere fokus for arbeidsgrupper etablert som en del av implementeringen av tiltaksplanen
 • I samråd med UHR-Forskning utforme mandat for de ulike arbeidsgrupper som etableres under tiltaksplanen
 • Bistå UNIT i å legge rammene for forlagsforhandlinger for å sikre at ambisjonene om overgangen til åpen publisering samtidig som forskernes behov for kvalitetssikring ivaretas på en god måte.

Ekspertgruppe - åpen publisering

 

Vidar Røeggen seniorrådgiver UHR-Publisering, koordinator for gruppen
Ragnar Lie seniorrådgiver UHR-Forskning
Herman Strøm seniorrådgiver UHR
Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver UiT - Norges arktiske universitet
Henrik Karlstrøm seniorrådgiver NTNU

Mandat: 

 • Bistå i arbeidet med å oppdatere infrastruktur (Cristin/NSD kanalregister) for å kunne gi forskere oppdatert informasjon om hvilke kanaler som er Plan S kompatible. Avhengig av den endelige utformingen av veilederen, kan en slik oppdatering synliggjøre på hvilket områder et tidsskrift tilfredsstiller kravene i Plan S (lisens, søkbarhet, åpenhet, osv.)
 • Utrede alternative måter å kvalitetssikre helt nye publiseringskanaler
 • Bidra til å utvikle modeller for overgang til OA for "learned societies" og deres tidsskrifter (f.eks. Taylor & Francis skandinaviske/nordiske tidsskrifter, delprosjekt i gang
 • Peke på områder hvor institusjonene bør vurdere å utvikle policyer knyttet til åpen publisering og implementering av Plan S og lage en veileder for åpen publisering som tar inn over seg konsekvensene av Plan S

Arbeidsgruppe - åpen evaluering av forskning 

 

Alexander Refsum Jensenius førsteamanuensis Norsk representant i EUAs ekspertkomite for Science 2.0/Open Science
Kikki Flesche Kleiven førsteamanuensis Universitetet i Bergen
Finn-Erik Johansen professor Universitetet i Oslo
Tor Grande prodekan forskning NTNU
Gunnar Sivertsen forsker R-Quest
Katerini Storeng leder Akademiet for yngre forskere
Rune Rambæk Schølberg spesialrådgiver Forskningsrådet
Herman Strøm seniorrådgiver UHR
Ragnar Lie seniorrådgiver UHR
 

Mandat:

Arbeidsgruppen skal utarbeide veiledende prinsipper for vurdering og evaluering av forskning knyttet til søknadsevalueringer av forskningsprosjekt, samt ansettelser og opprykk. Forskningskvalitet er flerdimensjonal, fagavhengig, og kontekstavhengig, og vurdering av forskning og forskere må ta hensyn til dette. Det vil være nødvendig å se på hvilke resultater, prosesser og aktiviteter som er relevante å inkludere i ulike sammenhenger. Et sentralt punkt blir å vurdere hvordan man kan forholde seg til grad av åpenhet når forskning evalueres. Veiledere for hvordan kvalitet kan evalueres i ulike praktiske sammenhenger vil bidra til gjennomsiktighet og forutsigbarhet i forskningssystemet. 

I arbeidet med veilederne vil arbeidsgruppen kunne ta utgangspunkt i følgende temaer og problemstillinger: 

 • Hvordan bruk av bibliometriske analyser og indikatorer kan inngå i vurdering av forskere og forskning. 
 • Hvordan åpenhet i ulike faser av forskningsprosessen kan vurderes. 
 • Hvordan andre publikasjoner enn tradisjonelle vitenskapelige artikler, antologikapitler og monografier, samt datasett, kildekode, programvare og andre resultater av forskning kan inngå i en evaluering. 
 • Hva en god implementering av DORA kan bety i praksis. 
 • Flerspråklighet i formidling av forskning (Helsinki initiativet). 
 • Til veiledere for ansettelser og opprykk vil det være nødvendig å vurdere hvordan The Open Science Career Evaluation Matrix (OS-CAM) kan anvendes i en norsk kontekst. 

Arbeidsgruppe - lisenser og rettigheter

 

Ragnar Lie seniorrådgiver UHR
Vidar Røeggen seniorrådgiver UHR
Jon Øygarden Flæten seniorrådgiver Forskningsrådet
Nina Karlstrøm seksjonssjef Unit
Lars Wenaas seniorrådgiver Unit
I tillegg vil jurister/andre interessenter i de tre organisasjonene delta på enkelte møter 

Mål med prosjektet 

 • En juridisk betraktning om bruk av CC-lisensen, bruksområder, relevans for akademiske tekster og data, avklart i forhold til åndsverksloven og personlovgivning. Spesielt fokus på hva de enkelte attributtene innebærer i forskjellige scenarier.  
 • Økt kompetanse i UNIT, UHR og Forskningsrådet om CC-lisenser 
 • Informasjonsplan om CC ut til forskningssektorene. Dette kan gjøres f.eks. i form av en publisert FAQ som adresserer spørsmål som er reist som innvendinger mot bruk av CC-lisens. 

 

Prosjektet er fullført. Se omtale på Unit sine sider.

Kontaktpersoner

Ragnar Lie
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 924 20 399
Vidar Røeggen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 402 34 644
Rachel Glasser
Seniorrådgiver
E-post
Telefon 482 72 218