Det nordiske universitetssamarbeidet (NUS) støtter Plan S

Det nordiske universitetssamarbeidet (NUS) (PDF, 76 kB)støtter arbeidet med Plan S, som er en europeisk plattform for åpen tilgang til forskningsartikler. NUS peker samtidig på at det er utfordringer knyttet til tidsperspektivet. Universitets- og høgskolerådet (UHR) har stilt seg bak NUS’ uttalelse, men legger vekt på at utfordringer knyttet til både tidsplanen og implementeringen må håndteres.

Full åpen publisering av forskning må til hvis vi skal få til mer kunnskapsbasert samfunnsutvikling og høyere tillit til forskning, sier Mari Sundli Tveit, styreleder i UHR, i et innlegg i Aftenposten 9. oktober 2018. 

Utfordrende tidsfrist

  • Hvordan skal planen implementeres?
  • Hva er realistisk å få til, vil det være overgangsordninger?
  • Bør det gjøres en risikovurdering av tidsplanen?
  • Hvilke faglige omkostninger og kostnader er det snakk om, og hvordan skal denne omstillingen finansieres?

Det er svært mye som skal på plass på kort tid om denne omstillingen skal lykkes. Her er det ikke minst viktig å få til en god dialog med forskningsmiljøene om utfordringer og mulige løsninger.

UHRs arbeid med Plan S

Universitets- og høgskolerådet skal drøfte Plan S på sitt styremøte 12. november. UHR vil foreslå at det settes ned en gruppe som utreder nærmere utfordringer knyttet til denne endringen, tidsperspektivet, mulige overgangsordninger, kostnader, slik at ikke regningen havner hos unge forskere i form av økt utrygghet for videre karriere. Plan S er én del av en større omlegging mot åpenhet i hele kunnskapssystemet. Her er det behov for en helhetlig plan. Disse endringene mot åpen vitenskap og utfordringene som følger med er lite omtalt i langtidspIan for forskning og høyere utdanning og i forslag til statsbudsjett for 2019 står det ingen ting om hvordan dette skal implementeres og finansieres. UHR forventer at regjeringen snarest og senest i revidert nasjonalbudsjett for 2019 kommer med svar på dette.