UHR-Bibliotek diskuterer åpen forskning og ny nasjonal bibliotekstrategi

25. november 2019 samlet representanter fra 30 av UHRs medlemsinstitusjoner seg til seminar med et variert program og mange gjester. På dagsorden stod blant annet åpen forskning, fellestjenester for sektoren, dagens kostnadsbilde for UH-bibliotekene, pensumlisteverktøy og ny nasjonal bibliotekstrategi.

i Calvo foran møtedeltakerne som sitter i skoleoppsett - Klikk for stort bildeMaria-Carme Torras i Calvo Rachel Glasser   Vi fikk mange gode diskusjoner og innspill som vi tar med oss videre inn i arbeidsutvalget, og i arbeidet med en handlingsplan for enheten for 2020, sier leder av UHR-Bibliotek Maria-Carme Torras i Calvo, bibliotekdirektør ved Universitetet i Bergen. 

 

 

 

Åpen forskning

Seniorrådgiver Hanne Monclair, Kunnskapsdepartementet, satte tonen med et sitat fra kunnskapsminister Iselin Nybø: «Verden trenger åpen forskning». Forskningsdata skal være så åpne som mulig, og så lukkede som nødvendig, er ett av grunnprinsippene som slås fast i Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata. Det er mange utfordringer knyttet til åpne forskningsdata, men Monclair minnet om at vi også har mye forskningsdata som er lett å dele. Aktuelle problemstillinger fremover vil blant annet være nasjonal infrastruktur, økonomisk bærekraftige forretningsmodeller, drift og oppgradering av forskningstjeneste og behovet for godt opplysningsarbeid. Departementet oppfordret UHR-Bibliotek til å diskutere og definere bibliotekenes bidrag på dette feltet.

Plan S

Forskningsrådet ved seniorrådgiver Jon Øygarden Flæten, informerte om utarbeidelsen av en policy for åpen forskning som skal lanseres på nyåret 2020. Dette skal bli en policy som ser de ulike aspektene av åpen forskning i sammenheng. Den skal stimulere norske forskere og institusjoner til økt grad av åpen forskning og foreslå tiltak for å styrke åpen forskning og innovasjon. En endelig veileder for implementeringen av Plan S kom i mai 2019. Tidspunktet for implementering av Plan S er forskjøvet til nye utlysninger fra og med 2021.

Helsebiblioteket, ved avtale- og forhandlingsansvarlig Kjell Tjensvoll, fortalte om deres erfaringer med avtaler, også fra et Plan S-perspektiv. Helsebiblioteket har en effektiv modell for nasjonale lisensavtaler innenfor helse med tilgang for alle med norske IP-adresser.

Unit og fellestjenester

Direktør Frode Arntsen, Unit forskning, orienterte fra Units arbeid med å lage en felles styringsmodell for videre utvikling og forvaltning av fellestjenester. Formålet er en mer samordnet og enhetlig forvaltning og videreutvikling av fellestjenester med tydelig medvirkning fra institusjonene, og som skal bidra til å realisere Units handlingsplanen for digitalisering. UHR-Bibliotek fikk se et første utkast til et nytt rammeverk, og styrker og svakheter ved modellen ble diskutert. Strategisk og innovativ tenking i tjenesteutvikling, og en reell og smidig medvirkning fra bibliotekene ble understreket samt viktighet av å se på biblioteksystem og tjenester som en integrert del av forsknings- og utdanningstjenester.

Dagens kostnadsbilde for UH-bibliotekene

Medlem av UHR-Biblioteks arbeidsutvalg, biblioteksjef Rune Brandshaug fra NTNU, beskrev en tøffere økonomisk hverdag og stilte spørsmålet om hvilke konsekvenser økte kostnader og strammere budsjett vil ha for bibliotekene. Noen av faktorene som påvirker økonomien er avbyråkratisering- og effektiviseringskutt, nye typer lisensavtaler som er dyrere, valutaeffekt, nye tjenesteområder, kompetanseoppbygging, investeringer og nye typer kostnader som følge av driftsendringer i Unit. Konsekvenser av dette bildet kan blant annet bli et redusert litteraturtilbud og lavere servicenivå på tjenester fra bibliotekene. Det må til tøffe prioriteringer for å motvirke dette.

Pensumlisteverktøy – pilot

Tjenesteansvarlig, Bente Rode Liseth og kundekonsulent Thomas Nyhus i Kopinor orienterte om en pilot for Bolk og pensumlisteverktøy som vil starte i mai 2020. En endelig evaluering vil skje i november 2020. Deltakere i piloten er: Universitetet i Sørøst-Norge, Høgskolen i Molde, Høgskulen på Vestlandet, OsloMet Storbyuniversitetet, Handelshøyskolen BI og Universiteter i Bergen.

Ny bibliotekstrategi

Seniorrådgiver Sigrid Tollefsen fra Kunnskapsdepartementet orienterte om Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023, og betydningen denne har for UH-bibliotekene. Satsingsområdene i strategien er formidling, samarbeid, utvikling og infrastruktur. Departementet la vekt på at UH-bibliotekene har blitt godt synlig i strategien, og at denne kan fungere som en plattform for videre samarbeid mellom ulike aktører. UHR-Bibliotek vil invitere Nasjonalbiblioteket til samtaler om samarbeidsmuligheter for å realisere strategien.

PRESENTASJONER

Se og last ned presentasjonene som ble holdt på møtet 25. november 2019