Høring – merverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjoner

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har sendt innspill til Skattedirektoratets høringsnotat om forslag til regler om merverdiavgiftsfritak for elektroniske utgaver av tidsskrift og for elektroniske bøker. UHR har gjennom flere år arbeidet for fritak av merverdiavgift (mva.) på elektroniske tidsskrift. 

UHR støtter Skattedirektoratets ønske om å likebehandle litteratur på papir og i digitalt format og derfor fjerne den alminnelige satsen på 25 prosent mva. for omsetning av elektroniske tidsskrift og bøker.

UHR er meget positive til regjeringens vedtak om å frita digitale tidsskrifter for merverdiavgift, slik at de fagtidsskrifter som i dag har mva.-fritak på papir – også får det digitalt. Siden framtiden er digital er dette både positivt og logisk. I denne sammenheng er det viktig å understreke at stadig flere tidsskrifter nå utgis kun digitalt, dette innebærer at mva.-fritak på digitale versjoner av et trykt tidsskrift ikke er fremtidsrettet. Mva.-fritaket må gjelde digitale utgaver uavhengig av om tidsskriftet også utgis på papir, noe som også vil være i tråd med regjeringens digitaliseringsstrategi og regjeringens politiske plattform fra Granavolden: «Gjennomføre tiltak som bidrar til å forenkle og avbyråkratisere arbeidet i og mellom departementene, direktoratene og etatene».