Vurdering av S og R matematikk som opptakskrav

Det er nye læreplaner i matematikk i videregående skole. Utdanningsdirektoratet har gjort Kunnskapsdepartementet oppmerksom på at i de nye planene er det realfaglige løpet R1/R2 og det samfunnsfaglige løpet S1/S2 kommet nærmere hverandre i innhold og nivå.  Kunnskapsdepartementet har henvendt seg til Universitets- og høgskolerådet for en faglig vurdering, og UHR-MNT satt ned en arbeidsgruppe til å utrede om endringene innebærer at man bør vurdere å forandre de spesielle opptakskravene som gjelder til enkelte matematikkrevende studier. De skulle også vurdere om de to løpene i fremtiden bør gi like mange realfagspoeng. 

Arbeidsgruppen har levert sin rapport. Denne er diskutert og vedtatt i UHR-MNT og rapporten med følgende anbefalinger er oversendt Kunnskapsdepartementet:

  • at S1+S2 ikke vurderes som likeverdig med R1+R2 for opptak til studier i realfag og teknologiske fag.
  • at S1+S2 fortsatt kan erstatte R1 for opptak til studier i realfag og teknologiske fag.
  • at S2 og R2 ikke sidestilles med tanke på realfagspoeng

Av rapporten fremgår vurderingene som har resultert i disse anbefalingene, ytterligere informasjon om arbeidsgruppen og oppdraget, endring i faglig innhold fra de gamle til de nye planene, og hvordan læreplanene er tolket. Rapporten i sin helhet kan leses her 

Fagplanene som er grunnlaget for den faglige vurderingen av S1+S2 som mulig opptaksgrunnlag for studier i realfag og teknologiske fag ligger på nettsidene til Utdanningsdirektoratet, Matematikk R; https://www.udir.no/lk20/mat03-02,  Matematikk S; https://www.udir.no/lk20/mat04-02