Revidering av nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

UHR-MNT er i gang med å revidere de nasjonale retningslinjene til Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning. En arbeidsgruppe og nasjonale fagorganer fikk ansvar for å utarbeide et forslag, og vi ønsker nå invitere bredt til innspill. Du kan delta i samhandlingsrommet vårt på Teams, i Zoom-møte den 18. juni, og det er også mulig å sende inn skriftlige innspill. 

Delta på Zoom-møte 18. juni

Det var opprinnelig planlagt et nasjonalt møte for å presentere og diskutere et forslag til nasjonale retningslinjer den 17. mars 2020. På grunn av koronasituasjonene ble dette møtet avlyst. Det samme skjedde med møter i nasjonale fagorganer som blant annet skulle diskutere og oppdatere læringsutbyttebeskrivelser på fagfeltnivå. Også arbeidsgruppen som jobber med IKT-sikkerhet ble forsinket i sitt arbeid.

Vi ønsker nå allikevel å gjøre utkastet til retningslinjer for ingeniørutdanning (PDF, 3 MB) tilgjengelig for innspill. Vi inviterer til et digitalt dialogmøte på Zoom den 18. juni 2020, fra kl. 12.00-15.00. I tillegg til plenumsinnlegg vil det bli benyttet «breakout»-grupper for diskusjon og tilbakemelding, se program for møtet (PDF, 67 kB). Møteinvitasjon sendes ut den 12. juni, men reserver gjerne møtetidspunktet i kalenderen din allerede nå. Fikk du ingen invitasjon den 12., kan du kontakte Mette Mo Jakobsen

Samhandlingsrom i Teams

Det er opprettet et samhandlingsrom i Microsoft Teams hos UHR.  Alle som var påmeldt det opprinnelige møtet den 17. mars, samt ledere av nasjonale fagorganer og referansegruppen for arbeidet har fått invitasjon til dette Teams-rommet. Det er fullt mulig å be om tilgang for flere. For å få tilgang for andre, send navn og e-postadresse til Mette Mo Jakobsen.

Innspill kan både gis på det digitale møtet, i Teams-rommet og/eller sendes arbeidsgruppen per e-post med emne: Innspill til nasjonale retningslinjer. Skriftlige innspill kan også sendes inn i etterkant av møtet, med siste frist 30. juni. Formelt skal dokumentet vedtas av UHR-MNT. UHR-MNTs arbeidsutvalg vil avklare hvordan dette skal foregå.

Vi oppfordrer til aktiv bruk av Teams-rommet og deltakelse på det digitale møtet, slik at vi får god dialog om dokumentet.

BAKGRUNN

Revidert Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning ble fastsatt 18.05.2018. Forskriften viser til nasjonale retningslinjer. De nasjonale retningslinjene har som funksjon å gi støtte og inspirasjon til å oppfylle forskriftens krav, og skal sammen med forskriften legge en nasjonal standard for ingeniørutdanningen.

En arbeidsgruppe bestående av Halgeir Leiknes (NTNU), Ove Jan Kvammen (HVL), Inger Johanne Lurås (UHR/USN) og Mette Mo Jakobsen (UHR), samt aktuelle nasjonale fagorgan fikk av UHR-MNT ansvar for å revidere nasjonale retningslinjer til forskriften. 

DOKUMENT

Innspillsdokument: Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning (PDF, 3 MB)

Kontaktpersoner

Mette Mo Jakobsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 928 98 002