Nyopprettet Nasjonalt fagorgan for ph.d.-utdanning

UHR-Lærerutdanning har vedtatt å opprette et nytt nasjonalt fagorgan for ph.d.-utdanning innen lærerutdanning. Bakgrunnen for opprettelsen er et ønske om å etablere en arena for regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid om styrking av forskerutdanning innen lærerutdanning i Norge. 

Utgangspunktet var et initiativ fra Nasjonal forskerskole for lærerutdannings (NAFOL) ledelse om muligheten for å videreføre den nettverksbyggende funksjon for forskerutdanning innen lærerutdanning når NAFOL avsluttes i 2021.

Sammensetning og representanter

Fagorganet skal ha en representant og en vararepresentant fra hver medlemsinstitusjon i UHR-Lærerutdanning. Dette bør fortrinnsvis være representanter med lederfunksjon knyttet til et ph.d.- program for lærerutdanning, eller noen som har lederfunksjon med strategisk ansvar for bygging av forskningskompetanse i lærerutdanning.

Faglig leder for NAFOL får plass i fagorganet de to første årene. Det skal være to ph.d.- studentrepresentanter i fagorganet. Fagorganet kan ha eksterne deltakere, fra relevante fagmiljøer, arbeidsliv eller organisasjoner, i tråd med UHRs retningslinjer for strategiske enheter.

Nasjonalt fagorgan for ph.d.-utdanning innen lærerutdanning har følgende representanter:

 • Magnus Hontvedt, USN
 • Elin Thoresen, NLA
 • Geir Afdal, MF
 • Anne Marit Valle, Nord
 • Ingar Pareliussen, DMMH
 • Kristin Walseth, OsloMet
 • Brit Ågot Brøske, NMH
 • Torill Bogsnes Larsen, HVL
 • Synnøve Thomassen Andersen, UiT
 • Lisbeth Brevik, UiO
 • Per Halse, HiVolda
 • Jakob Maliks Maliks, NTNU
 • Gunn Bjørnsen, UiA
 • Svein Ivar Angell, UiB
 • Edvin Østergaard, NMBU
 • Ulrich Dettweiler, UiS
 • Reidar Säfvenbom, NiH
 • Lise Iversen Kulbrandstad, Inn
 • Hilde Afdal, HiØ

Fagorganet ledes av Lise Iversen Kulbrandstad fra Høgskolen i Innlandet. 

Mandat

UHR-Lærerutdannings handlings- og årsplan anbefales som ramme for fagorganenes oppgaver. Med utgangspunkt i UHRs retningslinjer for strategiske enheter, §§3,4,5 og 6, skal de nasjonale  fagorganene:

 • ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor ph.d.-utdanning i lærerutdanning
 • tilrettelegge for nettverksbygging og møteplasser med relevante aktører nasjonalt og internasjonalt
 • bidra til gode rutiner for dialog med og rapportering til UHR-Lærerutdanning.

UHR-Lærerutdannings nasjonale fagorganer

Nasjonale fagorganer opprettes av UHR-Lærerutdanning etter behov for å løse langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt. Formålet med de nasjonale fagorganene er å ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fagområder.

UHR-Lærerutdanning har følgende nasjonale fagorganer:

 • Nasjonalt fagorgan for barnehagelærerutdanning
 • Nasjonalt fagorgan for grunnskolelærerutdanning
 • Nasjonalt fagorgan for faglærerutdanning
 • Nasjonalt fagorgan for lektorutdanning 8-13 og praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag
 • Nasjonalt fagorgan for ph.d.-utdanning innen lærerutdanning

Les mer om UHR-Lærerutdannings nasjonale fagorganer.