Nasjonale fagorgan

Her er oversikten over lederne for UHR-Lærerutdannings nasjonale fagorgan, samt fagorganenes felles mandat.

Mandat for UHR-Lærerutdannings nasjonale fagorgan

Med utgangspunkt i UHRs retningslinjer for strategiske enheter, §§3,4,5 og 6, skal de nasjonale fagorganene:

 • ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fag- og temaområder, herunder

  • vurdere etablering av en egen utviklingsarena for utdanningsledere på programnivå

 • ta ansvar for at de nasjonale retningslinjene for lærerutdanning til enhver tid er relevante for nasjonal dialog og samarbeid om kvalitet i lærerutdanningene, i nært samspill med samarbeidspartnere i praksis- og yrkesfelt, herunder

  • ta ansvar for innpassing av faglige føringer for nasjonal deleksamen i de nasjonale retningslinjene

  • sørge for oppdatering og utvikling av retningslinjene som følge av større reformer i barnehage- og skolesektoren (jf. fagfornyelsen, Lied-utvalget osv.)

 • ta medansvar for programmet for den årlige, retningslinjerelaterte UHR-Lærerutdanningskonferansen

 • ved behov, opprette ad hoc arbeidsgrupper, samarbeidsarenaer og andre målrettede tiltak for å løse mer avgrensede oppgaver (jf. §5)

 • bidra til gode rutiner for dialog med og rapportering til UHR-Lærerutdanning (jf. §5)

Nasjonale fagorgan opprettes av de fagstrategiske enhetene etter behov for å løse langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt. Formålet med de nasjonale fagorganene er å ivareta
institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fagområder.

Det blir kickoff-seminar for alle UHR-Lærerutdannings fire nasjonale fagorgan på Clarion Hotel & Congress i Trondheim den 20. mars 2019. Invitasjonen sendes snart til alle medlemmer.