Representanter i UHR-Lærerutdanning og de nasjonale fagorganene

Oversikt over arbeidsutvalg, medlemmer, varamedlemmer og observatører i UHR-Lærerutdanning. Listene kan sorteres ved å klikke på overskriften i kolonnene.

UHR-Lærerutdanning

Mandat for UHR-Lærerutdannings nasjonale fagorganer

Med utgangspunkt i UHRs retningslinjer for strategiske enheter, §§3,4,5 og 6, skal de nasjonale fagorganene:

  • ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fag- og temaområder, herunder:
  • vurdere etablering av en egen utviklingsarena for utdanningsledere på programnivå
  • ta ansvar for at de nasjonale retningslinjene for lærerutdanning til enhver tid er relevante for nasjonal dialog og samarbeid om kvalitet i lærerutdanningene, i nært samspill med samarbeidspartnere i praksis- og yrkesfelt, herunder
    • ta ansvar for innpassing av faglige føringer for nasjonal deleksamen i de nasjonale retningslinjene

    • sørge for oppdatering og utvikling av retningslinjene som følge av større reformer i barnehage- og skolesektoren (jf. fagfornyelsen, Lied-utvalget osv.)

  • ta medansvar for programmet for den årlige, retningslinjerelaterte UHR-Lærerutdanningskonferansen, ved behov, opprette ad hoc arbeidsgrupper, samarbeidsarenaer og andre målrettede tiltak for å løse mer avgrensede oppgaver (jf. §5)
  • bidra til gode rutiner for dialog med og rapportering til UHR-Lærerutdanning (jf. §5)

Kontaktpersoner

Karen Oldervik Golmen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 970 73 968
Dagny Kristine Johnson Hov
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 911 61 672