UHRs høringssvar – Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger

Universitets- og høgskolerådet (UHR) støtter intensjonen med retningslinjene, og understreker at det er åpenbart en krevende balansegang å utarbeide retningslinjer som både skal ivareta tjenestenes kompetansebehov og opprettholdelse av UH-institusjonenes faglige autonomi.

Helse- og sosialtjenestenes rolle er å bidra til utforming av læringsutbyttebeskrivelser 

Det prinsipielle utgangspunktet for all høyere utdanning er at det er læringsutbyttebeskrivelsene som er det styrende element for valg av undervisningsmetoder, herunder simulering, ferdighetstrening, eksterne praksisstudier og vurdering av studentene. Helse- og sosialtjenestenes rolle i styring av utdanning er å bidra til utforming av læringsutbyttebeskrivelser på studieprogramnivå. 

Ny gjennomgang av retningslinjene

Vi erfarer at de foreslåtte retningslinjene fremstår som ulike. Dette kan tyde på at tolkningsrommet har blitt for stort slik at gruppene har brukt veiledningen de har fått ulikt.

UHR foreslår at Kunnskapsdepartementet (KD) oppnevner en redaksjonskomite med medlemmer fra UH-sektoren som får i oppgave å gjennomgå retningslinjene med tanke på redaksjonelle forhold og lik informasjon. En sikring av større likhet på tvers av retningslinjene er også pekt på av NFUF ergoterapi- og ortopediingeniørfag samt fysioterapi.

Reduserer institusjonenes handlingsrom

Retningslinjene skal ifølge Kunnskapsdepartementet være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene. Det skal være handlingsrom innenfor retningslinjene til faglig utvikling, nyskaping og institusjonell tilpasning. Totalt sett fremstår utkastene til retningslinjer som for detaljerte, og vil redusere handlingsrommet for den enkelte institusjon. UHR mener det er avgjørende at departementet avklarer betydningen av at retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene. 

Forskriftsfastsetting av retningslinjene bør utsettes

UHR er kjent med at KD vurderer å forskriftsfastsette retningslinjene. Vi mener det vil være uheldig å gjøre det nå. Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagene er en ny måte å regulere utdanningene på. Det bør være en lengre periode med rom for utprøving, nasjonal dialog, samordning og evaluering for forskriftsfastsetting eventuelt realiseres. Forskriftsfastsetting bør ikke gjennomføres dersom retningslinjene skal ha funksjon som et mykt styringsverktøy for nasjonal koordinering av arbeidet med utvikling av program- og emneplaner ved den enkelte utdanningsinstitusjon.

Du finner hele UHRs høringsuttalelse under Høringsinnspill 2018