Aktuelle høringer i UHR

Under finner du lenker til aktuelle høringer sendt ut fra UHR.

Veileder for vurdering i akademiske karriereløp

Arbeidsgruppen bak veilederen for vurdering i akademiske karriereløp foreslår et mer fleksibelt og helhetlig rammeverk for arbeidet med vurdering i akademiske karriereløp. Ambisjonen har vært å utvikle en veileder der mer åpenhet, større bredde i vurderingene, og med helhetlige vurderinger som motsats til ensidig bruk av indikatorer står sentralt. Få mer informasjon om høringen. Høringsfristen er 1. juni 2021.

En helhetlig stillingsstruktur i akademia – rapport fra Stillingsstrukturutvalget

Rapporten skisserer et forslag til en helhetlig stillingsstruktur med forslag til konkrete løsninger på basis av et sett av utfordringer. Det er enighet i utvalget om utfordringsbildet og hvilke prinsipper som bør ligge til grunn. Alle unntatt ett utvalgsmedlem er også enige i forslagene til løsninger. Dette fremgår av rapporten. Få mer informasjon om høringen. Høringsfristen er 23. august 2021.

Se også

Kunnskapsdepartementets høring av utkast til strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling med høringsfrist 16. juni 2021.