UHRs strategi 2015-2019

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er et samarbeidsorgan for om lag 33 institusjonsakkrediterte høyskoler og universiteter. UHRs representantskap har det overordnede formelle ansvaret, og UHRs styre er det utøvende organ. Styret bygger i hovedsak sine beslutninger på saksutredninger og anbefalinger fra UHRs ulike råd og utvalg. Det brede kontaktnettet gir UHR mulighet til å trekke på faglig og administrativ spisskompetanse fra hele sektoren og er en forutsetning for organisasjonens legitimitet innad og utad.

UHRs representantskap har i vedtektene slått fast at UHRs hovedoppgaver er:

 • å bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning, forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, og formidling (forskning brukes i dette dokumentet som kortform for forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid)
 • å fremme koordinering og arbeidsdeling innenfor UH-sektoren og med andre nasjonale aktører
 • å skape møteplasser mellom UH-sektoren i Norge og nasjonale myndigheter og nasjonale og internasjonale forsknings- og utdanningsmiljø


Visjon 2025 – Krafttak for kunnskap


Norge har alle forutsetninger for å utvikle utdannings- og forskningsmiljøer som er verdensledende. Høyskolene og universitetene er landets viktigste aktører for kunnskapsutvikling og helt sentrale institusjoner for å løse de store samfunnsutfordringene. Institusjonene har stor grad av autonomi, og har selv ansvaret for kvalitet i utdanning og forskning. Samtidig vil et godt nasjonalt samspill og samarbeid om felles utfordringer styrke institusjonenes muligheter for å nå målene om høyere kvalitet og bedre utnyttelse av kunnskap.

Gjennom UHR har institusjonene etablert en felles plattform for strategi- og politikkutvikling, samarbeid og dialog. Dette gir UH-institusjonene i fellesskap mulighet for å håndtere politiske signaler og pågående prosesser, skape læringsarenaer på tvers og til å utnytte det norske institusjonslandskapet til beste for den nasjonale og internasjonale kunnskapsallmenningen.

UH-sektoren er avhengig av gode rammebetingelser for å løse sitt samfunnsoppdrag og bidra til utvikling av løsninger på samfunns- og arbeidslivsutfordringer. UHR vil arbeide aktivt for å forbedre UH-sektorens rammebetingelser og økonomiske og strategiske handlingsrom. En aktiv kunnskapspolitikk og økte ressurser til kunnskapsproduksjon fra myndighetene vil følges opp med sterk satsing på kvalitet i utdanning og forskning fra institusjonenes side.

Innenfor rammene av disse oppgavene har UHR satt følgende mål for perioden 2015 – 2019:

 • å være en sterk faglig og politisk drivkraft i samspillet mellom UH-institusjonene, myndighetene og andre samfunnsaktører, gjennom å sette agendaen i viktige kunnskapspolitiske spørsmål
 • å arbeide for å sikre høy kvalitet i utdanning og forskning, med utvikling av flere norske fagmiljøer på internasjonalt nivå 
 • å bidra til å videreutvikle det norske UH-landskapet, med akademisk frihet og institusjonell autonomi som kjerneverdier
 • å gi effektive tjenester til medlemsinstitusjonene, med vekt på gode fellesløsninger

 

Mål 1: UHR skal være en sterk faglig og politisk drivkraft i samspillet mellom UH-institusjonene, myndighetene og andre samfunnsaktører, gjennom å sette agendaen i viktige kunnskapspolitiske spørsmål 


UHR skal være en kunnskapspolitisk aktør som setter agendaen og identifiserer utfordringer, både internasjonalt, nasjonalt, regionalt og på institusjonsnivå. UHR skal være et aktivt og relevant forum for å styrke medlemsinstitusjonene i sitt arbeid med å oppfylle samfunnsoppdraget. UHR skal legge til rette for verdidebatt i UH-sektoren, kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og informasjonsspredning til medlemsinstitusjonene og eksterne aktører. Gjennom styret, råd og utvalg skal UHR bidra med kunnskap om utviklingen innen høyere utdanning og forskning, nasjonalt og internasjonalt.

UHR vil:

 • arbeide for synliggjøring og anerkjennelse av betydningen og verdien av kunnskap og kompetanse for utvikling av individ, arbeids- og samfunnsliv og for å løse globale samfunnsutfordringer
 • sette kunnskapspolitisk agenda, bl.a. gjennom aktivt å skape og benytte møteplasser med andre relevante aktører og organisasjoner
 • være en aktiv internasjonal aktør på vegne av sektoren, med særlig vekt på nordisk og europeisk samarbeid

 

Mål 2: UHR vil arbeide for å sikre høy kvalitet i utdanning og forskning, med utvikling av flere norske fagmiljøer på internasjonalt nivå som ambisjon


Universitetene og høyskolene har økende utfordringer innen globalisering og skal bidra til å løse globale utfordringer. Universitetene og høyskolene har selv ansvaret for at det er høy kvalitet på alle utdannings- og forskningstjenester som tilbys. Med dette som utgangspunkt skal institusjonene videreutvikle flere miljøer i verdensklasse både innen utdanning, forskning og innovasjon. Gjennom høyere kvalitet og økt faglig synlighet nasjonalt og internasjonalt skal universiteter og høyskoler bidra med kunnskap og kompetanse til den forestående omstilling i norsk økonomi og arbeids- og næringsliv.

UHR vil:

 • bidra til videreutvikling av helhetlige strategier og politikk for å øke utdannings- og forskningskvaliteten ved institusjonene
 • arbeide for bedre sammenheng/integrering mellom forskning og utdanning – forskningsbasert utdanning
 • arbeide for en bedre kobling mellom forskning, utdanning og innovasjon (kunnskapstrianglet)
 • bidra til gode strategier og virkemidler for utvikling av flere internasjonalt attraktive utdanningstilbud
 • bidra til samspill og samarbeid for økt gjennomslag i EU-programmene for ulike institusjonstyper
 • bidra til å utvikle gode strategier og virkemidler for bruk av ekstern finansiering i eget kvalitetsarbeid
 • bidra i institusjonenes arbeid med (internasjonal) rekrutteringspolitikk, samt styrke arbeidet med talent- og karriereutvikling for vitenskapelig personale
 • videreutvikle og styrke lederopplæring for medlemsinstitusjonene i samspill med institusjonenes egne programmer for forsknings- og institusjonsledelse 
 • bidra til å videreutvikle gode indikatorer for kvalitet i utdanning og forskning, samt øke bevisstheten for god bruk av indikatorer i kvalitetsarbeidet

 

Mål 3: Å bidra til å styrke det norske UH-landskapet, med akademisk frihet og institusjonell autonomi som kjerneverdier


Det kunnskapspolitiske landskapet utvikler seg stadig som følge av samfunnsmessige, økonomiske og teknologiske endringer, nasjonalt og internasjonalt. Dette stiller krav til at våre utdannings- og forskningsinstitusjoner er organisert (både hver for seg og samlet) slik at sektoren kan bidra best mulig, både faglig og strategisk til utviklingen av kunnskapspolitikken. Universitetene og høgskolene har stor grad av akademisk og institusjonell autonomi iht. UH-loven av 2005. Med dette som et grunnleggende utgangspunkt skal UHR være en premissleverandør i utviklingen av UH-sektoren og være en ressurs for den enkelte institusjon i arbeidet med utviklingen av eget kvalitetsarbeid, forsknings- og utdanningsprofil og samfunnsmessige rolle.

UHR vil:

 • være talsperson for sektoren når det gjelder økonomiske og politiske rammebetingelser, med særlig vekt på behovet for strategisk og finansiell handlefrihet 
 • bidra til at sektoren leverer den kompetansen samfunnet har behov for
 • bidra til utvikling av bedre og mer helhetlig regelverk, både når det gjelder frivillig samarbeid innad i sektoren og for utvikling av lov- og forskrifter for institusjonene samlet
 • videreutvikle strategier og tiltak for at institusjonene kan utnytte autonomi og strategiske handlingsrom
 • videreutvikle UHRs arenaer for kommunikasjon og samarbeid også ved hjelp av nye elektroniske kommunikasjonsverktøy
 • bistå i arbeidet med framskriving av kompetansebehovene i forskning, utdanning og IKT
 • bistå i arbeidet med framskriving av behovet for utstyr og infrastruktur i utdanning og forskning 
 • bistå institusjonene i arbeidet for kjønnsbalanse og mangfold

 

Mål 4: UHR skal gi effektive tjenester av høy kvalitet til medlemsinstitusjonene, med økt vekt på gode fellesløsninger


Behovet øker for samarbeid og samordning i retning av flere felles løsninger både innen økonomi, forvaltning, administrasjon og IKT. I tillegg er det behov for gode arenaer og prosesser for samspill og helhetstenkning på faglige og strategiske områder.

UHR vil:

 • bidra til å utvikle gode støttefunksjoner og effektiv og forsvarlig drift av institusjonene, gjennom tilrettelegging av systemer på nasjonalt nivå. 
 • på vegne av sektoren holde tett kontakt med sentrale leverandører av tjenester til UH-sektoren og sikre at sektorens ønsker og behov blir imøtekommet
 • bistå institusjonene i å videreutvikle effektive og profesjonelle tjenester, samt digitale samarbeidsformer innen utdanning, forskning, formidling, innovasjon og administrasjon
 • jevnlig evaluere og vurdere porteføljen av tjenester og arbeid med fellesløsninger med tanke på helhetlig og målrettet innsats for best mulig å nå UHRs hovedmål

Se også