Universitets- og høgskolerådets (UHR) innspill til revisjonen av regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspillet er utarbeidet etter en bred prosess i UHRs organer og i UHRs styre. UHR har forsøkt å se de nasjonale tiltakene i langtidsplanen i sammenheng med forskning- og utdanningsinstitusjonenes samarbeid internasjonalt og utviklingen av EUS neste rammeprogram for forskning. UHR foreslår noen justeringer i de langsiktige prioriteringene blant annet i punkt 3 og 4, i tillegg foreslår UHR en ny langsiktig prioritering knyttet til de humanistiske og samfunnsfaglige perspektiver punkt 5 Politiske og kulturelle forutsetninger for bærekraftig samfunnsutvikling. 

.

Av punkter som UHR trekker frem som bør reflekteres sterkere i planen er:

 • Kunnskapstriangelet: UHR er opptatt av alle UH-sektorens hovedoppgaver og ikke minst sammenhenger og koblinger mellom dem. Kunnskapstrianglet er i ferd med å bli et innarbeidet begrep for sammenheng og samspill mellom forskning, utdanning og innovasjon. Vi mener at en ny versjon av Langtidsplanen vil tjene på å bruke kunnskapstrianglet som et gjennomgående perspektiv.
 • Tverrgående perspektiver: Ingen av de seks langsiktige prioriteringene vil få ønsket effekt dersom de hovedsakelig satses på hver for seg. Særlig gjelder dette de tre tematiske områdene, hav, klima og fornyelse av offentlig sektor. Ikke bare er det viktige tverrgående virkemidler som må på plass, som rekruttering og karrierepolitikk, bygg, infrastruktur og utstyr, men fag og temaområder må også ses i sammenheng.
 • Møte mellom fagområder: Det er behov for mer tverrfaglig samarbeid, og mye tyder på at det er de radikale koblingene mellom fagområder som må til, både for å utvikle nye samfunnsnyttige innovasjoner og for å løse de store samfunnsutfordringene. UHR at to tema  kan slås sammen til et felles mål hvor også samspillet mellom privat og offentlig sektor kan utnyttes bedre: Innovasjonsevne og omstillingsdyktighet i næringsliv og offentlig sektor
 • Humanioras og samfunnsfagenes rolle: Alle de store samfunnsutfordringene, som teknologiskifter, klimaendringer og migrasjon, har sin opprinnelse i menneskelige handlinger og aktivitet og berører alle områder av samfunnet; kultur, kommunikasjon, teknologi, økonomi og politikk. Humanistiske og samfunnsfaglige perspektiver må derfor innlemmes i utdanning og forskning på samtlige av
 • langtidsplanens satsingsområder. UHR foreslår en ny langsiktig prioritering knyttet til de humanistiske og samfunnsfaglige perspektiver punkt 5 Politiske og kulturelle forutsetninger for bærekraftig samfunnsutvikling. 
 • Teknologi og digitalisering som tveegget sverd: Et annet utviklingstrekk som har blitt langt tydeligere etter Langtidsplanens lansering er utfordringene som følger med den teknologiske utviklingen. Teknologi kan bidra til å løse mange problemer og åpner for utallige nye muligheter. Men digitaliseringsrevolusjonen byr også på utfordringer. UHR foreslår at det 4. punktet om ”Muliggjørende teknologier” omformuleres til: Muliggjørende teknologier og samfunnsmessige konsekvenser
 • UHR enig i at det er viktig at prioriteringene holdes relativt stabile over tid. På noen områder har imidlertid samfunnsutviklingen endret seg på en måte som få kunne forutse bare for 3-4 år siden, da planen ble utarbeidet. UHR mener derfor det vil være riktig å justere noen av prioriteringene ved å endre på noen formuleringer, slå noen temaer sammen og løfte fram andre som tidligere lå mer i bakgrunnen. UHR foreslår derfor å formulere de seks langsiktige prioriteringene på følgende måte (endringer i kursiv):

 • Hav (som før)
 • Klima, miljø og miljøvennlig energi (som før)
 • Innovasjonsevne og omstillingsdyktighet i næringsliv og offentlig sektor (to tidligere temaer slått sammen)
 • Muliggjørende teknologier og samfunnsmessige konsekvenser (justert tema)
 • Politiske og kulturelle forutsetninger for bærekraftig samfunnsutvikling (nytt tema)
 • Verdensledende fagmiljøer (som før)
 • Kunnskapsdepartementets nettsider finnes oversikt over høringsbrev og svar