Tolking av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning

UHRs administrasjonsutvalg har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal utrede forståelsen av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanningsvirksomhet (EVU) i UH-sektoren. Målet for arbeidsgruppens arbeid er å skape en omforent forståelse for hvordan UH-sektoren bør forholde seg til statsstøtteregler, egenbetalingsforskriften, BOA-reglementet og Kunnskapsdepartementets finansieringssystem innenfor EVU-området.

Arbeidsgruppen skal anbefale veiledende retningslinjer for finansiering av etter- og videreutdanning. Forslag til retningslinjer skal leveres innen 15. juni 2018, og vil deretter bli sendt på høring i UH-sektoren, før det legges frem for UHRs styre.

Basert på mottatte forslag fra universitetene og høyskolene, er følgende arbeidsgruppe oppnevnt:

  • Lise Trondsen Sagdahl fra NTNU (leder)
  • Vigdis Johansen fra NMBU
  • Kristin Reiso Lawther fra Høgskulen på Vestlandet 
  • Rune Øystein Sandaker fra Høgskolen i Sørøst-Norge 
  • Hanne Sørgjerd fra NTNU
  • Ingunn Welle fra Høgskulen i Volda 
  • Kirsti Robertsen Aarøen fra UiB