Opprettelse av Kommunenes strategiske forskningsorgan

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) er opprettet etter vedtak i HO21-rådet. KSF skal være pådriver og bidra til å videreutvikle og ivareta forskning, innovasjon og utdanning, og motvirke fragmentering og overlapp mellom regioner, og koordinere tiltak for å møte kunnskapsbehovene i, for og med kommunene/kommunehelsetjenesten. UHR har foreslått medlemmer til rådet fra UH-sektoren. 

Hovedoppgavene for rådet er beskrevet slik:

  • Gi råd om en hensiktsmessig organisering (mandat, antall, organisering mv.) av regionale samarbeidsorganer for forskning, innovasjon og utdanning, og delta i å etablere disse samarbeidsorganene.
  • Ivareta kommunesektorens definerte forsknings, -innovasjons- og utdanningsbehov, slik disse formuleres av kommunene i de regionale samarbeidsorganene (når disse er etablert) og i andre sammenhenger, for eksempel i HO21-strategien og Regjeringas handlingsplan.
  • Særlig vektlegge og søke å dekke kunnskapssvake områder innen kommunenes helse- og omsorgstjenester, herunder helseutdanningenes læringsmål knytta til kommunal sektor.
  • Koordinere de regionale samarbeidsorganene (når disse er etablert) med sikte på å sikre best mulig samordning av og unngå overlapp (redundans) mellom kommunenes, forsknings- og utdanningsinstitusjonene og myndighetenes forskningsinnsats.
  • Stimulere til nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid på områder som har betydning for kommunenes helse- og omsorgstjenester.

UHR ved NFE-HS ble invitert til å foreslå medlemmer fra UH-sektoren. På grunn av ønsket kompetansesammensetning ble UHRs første forslag gjenstand for en justering som HO21-rådet tok til følge. Medlemmene fra UH-sektoren er:

• Professor Marit Kirkevold, UiO
• Forskningsleder, professor, Tone Alm Andreassen, HiOA
• Instituttleder, professor Nina Emaus, UiT
• Dekan, professor Bjørn Gustafsson, NTNU
• Professor Jørund Straand, UiO

Øvrige medlemmer i KSF er:
• Leder: Nina Mevold, kommunaldirektør helse/omsorg, Bergen kommune
• Nestleder: Åse Laila Snåre, avdelingsdirektør Helse og velferd, KS
• Rådmann Astrid Eidsvik, Ålesund kommune
• Kommuneoverlege Kenneth Johansen, Alta kommune
• Rådmann Erik Kjelstadli, Bærum kommune
• Kommuneoverlege Hans Petter Torvik, Sandnes kommune
• FFO Sogn og Fjordane v/fylkesleder Geir Liavåg Strand
• Folkehelseinstituttet v/fagdirektør Marta Ebbing