Nulltoleranse mot mobbing og trakassering

Universitets- og høgskolerådets styre behandlet i sitt møte 14. desember UHRs videre oppfølging av diskusjonen på representantskapsmøtet 15. november 2017 om mobbing og trakassering. 

Jeg er glad for at styret har samlet seg bak et så klart og tydelig vedtak når det gjelder mobbing og trakassering, sier styreleder i UHR, Mari Sundli Tveit.

Rektor Frank Reichert, Universitetet i Agder, er forespurt og har takket ja til å lede arbeidsgruppen. 

Styret vedtok følgende:

  • UHRs styre tar trakassering og mobbing svært alvorlig, og mener det er viktig med samordning av innsatsen ved institusjonene når det gjelder kartlegging, forebygging, varsling, oppfølging og lederopplæring. Ledere i sektoren må ha en klar og uttalt nulltoleranse mot mobbing og trakassering, overgrep og diskriminering. Dette må gjøres kjent for alle ansatte og studenter. Påvist trakassering vil sanksjoneres av arbeidsgiver/institusjon. 
  • UHRs styre vil sette ned en arbeidsgruppe, som skal rapportere direkte til styret. Gruppens mandat vedtas på neste møte og vil omfatte både ansatte og studenter, arbeidsmiljø og læringsmiljø, og tydeliggjøre hva et godt læringsmiljø er.
  • Mobbing og trakassering er et viktig tema på alle UHRs møteplasser, og foreslås også som hovedtema på neste representantskapsmøte. 
  • Styret understreker at mobbing og trakassering er et lederansvar, og ber om at dette tas inn i UHRs lederutviklingsprogram. UHR vil ta initiativ til utvikling av et nettbasert kurs.


Styret slutter seg også til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forsknings (Kif) anbefalinger, og vil be arbeidsgruppen jobbe videre med disse. 

Se også: