Innfrir mål for langtidsplanen

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 viser en svak vekst for UH-sektoren.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) ser det som svært positivt at regjeringen følger opp opptrappingen i langtidsplanen, sier Mari Sundli Tveit, styreleder i UHR. Satsing på forskning og utdanning, inkludert etter- og videreutdanning, er helt nødvendig for at Norge skal lykkes i en omstillingsprosess, og i tråd med UHRs tidligere innspill. Vi er også positive til økningen på 50 millioner kroner til de frie forskningsmidlene (FRIPRO) i forslag til statsbudsjett. Vi mener imidlertid at behovet er større, og håper satsingen kan styrkes ytterligere til totalt 100 millioner kroner. UHR er spent på den videre oppfølgingen av den bebudede teknologimilliarden.

Lærerutdanning
UHR er glad for den styrking av yrkesfaglærerutdanningen som regjeringen signaliserer i sitt forslag til statsbudsjett for 2018. UHR ønsker en oppfølging og dialog om videre satsing på femårige grunnskolelærerutdanninger i form av studieplasser og kategoriheving i budsjettbehandlingen og inn mot statsbudsjett for 2019.

Lovfesting og finansiering av praksisstudier innen helse- og sosialfagene
Det er skuffende at UHRs innspill til lovfesting og finansiering av praksisplasser for helse- og sosialfag ikke følges opp i forslag til statsbudsjett for 2018. Det trengs bedre rammebetingelser og forutsigbarhet for å styrke kommunal sektor som praksisarena. Uten tydelig lovfesting og finansiering av veiledete praksisstudier i kommunal og privat sektor, vil tilgangen til praksisfeltet bli en flaskehals som hindrer at man når mange helsepolitiske mål.

Studentboliger og studiefinansiering
UHR ser det som positivt at regjeringen også følger opp opptrappingsplanen til 11 måneders studiestøtte i 2020. Regjeringen foreslår å bevilge penger til bygging av 2200 studentboliger for 2018, noe som er 300 færre enn i 2017. Behovet for studentboliger er stort, og UHR støtter NSOs krav om en økning til minst samme nivå som i 2017, sier UHRs styreleder Mari Sundli Tveit.

Bygg og vedlikehold
UHR har lenge etterlyst en plan for bygg, både investeringer i nye bygg og plan for vedlikehold og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. En vesentlig andel av universiteters og høyskolers budsjetter er knyttet til vedlikehold, husleiekostnader og infrastruktur uavhengig om institusjonen eier eller leier bygningene. UHR forventer at en plan for bygg legges frem senest i budsjettforslag for 2019. Under dette ligger også et betydelig etterslep på infrastruktur som er nødvendig for digitalisering.

SAKS – Samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåinger
Regjeringen viderefører bevilgninger på 145 millioner kroner til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåinger. Store omstillinger medfører betydelige kostnader, og institusjonene har tidligere beregnet at kostnadene ligger betydelig høyere enn dette.

Kontakt:
Mari Sundli Tveit, styreleder UHR, 934 29 699
Alf Rasmussen, generalsekretær UHR, 951 09 296