Nyhetsarkiv fra 2017
UHR har sendt innspill på notat om ny organisering av kunnskapssektoren fra organiseringsprosjektet. Notatet er på et overordnet nivå, med mye fokus på organisering og lite på innholdet. UHR savner...
Den 14. februar møtte Universitets- og høgskolerådet, representert ved styreleder Vidar L. Haanes og NMBU-rektor Mari Sundli Tveit, USAs ambassade i Oslo.
Forskningsrådet bør forenkle systemet for tildeling av forskningsmidler, samtidig som vitenskapelig kvalitet bør prioriteres høyere. Dette er noen av anbefalingene til ekspertgruppen for...
NOKUT har fastsatt ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften). Den nye studietilsynsforskriften skal legge bedre til rette for at universiteter og...
I dag la NOKUT frem resultatene fra den årlige nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret. Norske studenter oppgir at de gjennomsnittlig er veldig godt fornøyde med utdanningen sin, og at de...
For første gang er myndighetene og partene i arbeidslivet enige om en strategi som skal bidra til å sikre arbeidslivet den kompetansen det har behov for. – Den største verdien vi har, er...
Universitets- og høgskolerådet støtter helhjertet opp om innholdet i pressemeldingen fra European University Association (EUA) og den pågående underskriftskampanjen mot USAs president Donald Trumps...
I forbindelse med UHRs endring av formell status til privat forening 1. januar 2017 samt oppfølging av strukturmeldingen og Kunnskapsdepartementets organiseringsprosjekt, skal UHRs vedtekter...
Kunnskapsministeren vil lage en arena hvor høyskoler og universiteter skal konkurrere om midler for å utvikle bedre utdanninger. Slik vil han styrke kvaliteten i høyere utdanning. Med...
Kunnskapsdepartementet oppretter et nytt råd for samfunnssikkerhet og beredskap. Rådet skal ha deltakere fra universiteter, høyskoler, fagskoler, folkehøgskoler og studentsamskipnader...
EUA har gått sammen med fire sentrale europeiske forskningsorganisasjoner for å forsøke å endre gjeldende reformforslag om opphavsrett i EU. Målet er at Europa skal bli en global aktør innen...
Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) lanserer Omstilling i forskningssektoren – en veileder for likestilling og mangfold på Høgskolen i Innlandet, campus Hamar, 27...