Nyhetsarkiv fra 2017
UHR sendte mandag inn sitt høringsnotat til stortingsmeldingen om kultur for kvalitet i høyere utdanning i forbindelse med høringsmøtet 15. mars. I notatet blir det understreket at vi forutsetter...
Hægeland-utvalget, som vurderte finansieringssystemet for universiteter og høgskoler, anbefalte i 2014 å utrede en siteringsindikator. I november 2016 sendte Kunnskapsdepartementet ut høring om en...
UHR har sendt innspill på notat om ny organisering av kunnskapssektoren fra organiseringsprosjektet. Notatet er på et overordnet nivå, med mye fokus på organisering og lite på innholdet. UHR savner...
Forskningsrådet bør forenkle systemet for tildeling av forskningsmidler, samtidig som vitenskapelig kvalitet bør prioriteres høyere. Dette er noen av anbefalingene til ekspertgruppen for...
NOKUT har fastsatt ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften). Den nye studietilsynsforskriften skal legge bedre til rette for at universiteter og...
For første gang er myndighetene og partene i arbeidslivet enige om en strategi som skal bidra til å sikre arbeidslivet den kompetansen det har behov for. – Den største verdien vi har, er...
Universitets- og høgskolerådet støtter helhjertet opp om innholdet i pressemeldingen fra European University Association (EUA) og den pågående underskriftskampanjen mot USAs president Donald Trumps...
Kunnskapsministeren vil lage en arena hvor høyskoler og universiteter skal konkurrere om midler for å utvikle bedre utdanninger. Slik vil han styrke kvaliteten i høyere utdanning. Med...
Kunnskapsdepartementet oppretter et nytt råd for samfunnssikkerhet og beredskap. Rådet skal ha deltakere fra universiteter, høyskoler, fagskoler, folkehøgskoler og studentsamskipnader...
EUA har gått sammen med fire sentrale europeiske forskningsorganisasjoner for å forsøke å endre gjeldende reformforslag om opphavsrett i EU. Målet er at Europa skal bli en global aktør innen...