Nyhetsarkiv fra 2017
Regjeringen har vedtatt en ny nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.
Roar Olsen er tilsatt som direktør i Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan skriver Kunnskapsdepartementet på sine nettsider. Det nye tjenesteorganet er et resultat av sammenslåingen av CERES...
Universitets- og høgskolerådets styre behandlet i sitt møte 14. desember UHRs videre oppfølging av diskusjonen på representantskapsmøtet 15. november 2017 om mobbing og trakassering. Jeg er glad...
UHRs administrasjonsutvalg har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal utrede forståelsen av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanningsvirksomhet (EVU) i UH-sektoren. Målet for...
Stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning (2016) omtaler forskerlinjer som et viktig tiltak for å stimulere til rekruttering til forskning. Nå følges dette opp med at...
Regjeringen vil innføre krav om minst karakteren tre i fagene norsk og matematikk for opptak til sykepleierutdanning. – Karakterkrav vil styrke rekrutteringen og kvaliteten på utdanningen og få...
Neste rammeprogram for forskning (FP9) og utforming av Erasmus+ etter 2020 er oppe til diskusjon. Norske innspill til FP9 og evaluering av ERASMUS+ har fremholdt behovet for et økt samspill mellom...
Regjeringen har satt sammen en ekspertgruppe som skal sammenligne stillingsstrukturen i Norge med andre land det er naturlig å sammenlikne seg med, og komme med innspill til hvordan...
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 viser en svak vekst for UH-sektoren. Universitets- og høgskolerådet (UHR) ser det som svært positivt at regjeringen følger opp opptrappingen i...
Innspillet er utarbeidet etter en bred prosess i UHRs organer og i UHRs styre. UHR har forsøkt å se de nasjonale tiltakene i langtidsplanen i sammenheng med forskning- og utdanningsinstitusjonenes...
Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) er opprettet etter vedtak i HO21-rådet. KSF skal være pådriver og bidra til å videreutvikle og ivareta forskning, innovasjon og utdanning, og motvirke...
Vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning skal gjøres åpent tilgjengelig innen 2024. Det slår regjeringen fast i nye mål og retningslinjer for åpen tilgang.