UHR -bloggen

Urovekkende funn om mobbing og trakassering

Mobbing og trakassering var og er en prioritert sak for UHR, og det var UHRs styre som satte ned arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering, UHRMOT for over et år siden. Gruppen leverte sin avsluttende rapport våren 2019, og denne følges nå opp av UHR.

I vår gjennomførte Ipsos AS på vegne av Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo en nasjonal undersøkelse blant ansatte på universiteter og høyskoler i Norge for å kartlegge omfang og frekvens av mobbing, trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen. De tre institusjonene var sentrale i arbeidsgruppen UHRMOT. 

I dag ble resultatene av den nasjonale kartleggingen lagt fram, og UHR mener funnene må tas svært alvorlig. Vi er glade for at undersøkelsen har fått en god svarprosent, men det er svært bekymringsfullt at nesten 300 av 18 000 respondenter oppgir at de har blitt utsatt for seksuell trakassering i sitt nåværende arbeidsforhold det siste året. Vi beklager sterkt at ansatte har blitt utsatt for mobbing, trakassering og seksuell trakassering. Det forplikter oss til å fortsette arbeidet med holdninger, kultur og etikk på vår egen arbeidsplass.

Behov for mer forskning 

Rapporten viser også at mobbetallene er høye. På landsplan svarer 13 prosent at de har blitt mobbet eller trakassert i sitt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste tolv månedene. Her mener vi at institusjonslederne har et stort ansvar. Vi må sette inn akutte tiltak på kort sikt samtidig som det er et behov for mer forskning på årsakene til at kolleger blir mobbet og trakassert. Det er også svært urovekkende at kartleggingen viser at stipendiater som gruppe er mer utsatt for mobbing og trakassering enn andre ansatte i sektoren. Vi anbefaler at institusjonene setter i gang strakstiltak for denne gruppen.

Institusjonene må følge opp

UHR mener at rapporten må følges opp av den enkelte institusjon og vil anbefale at mobbing og trakassering også tas med i institusjonenes kommende arbeidsmiljøundersøkelser. UHR har notert seg at det ikke er enkelte institusjoner som utmerker seg særskilt, men at mobbing og trakassering forekommer/kan forekomme på alle institusjoner. Vår sektor skal være en attraktiv arbeidsplass for alle ansatte, både de som er i begynnelsen av sin karriere og de som har en lang erfaring fra sektoren.

Sektoren må ha nulltoleranse for mobbing og trakassering. Én person som rapporterer om mobbing eller trakassering på jobb er én for mye. Funnene gir grunnlag for å sette enda sterkere søkelys på holdninger, kultur og etikk i vår sektor. Kartleggingen oppgir «andre årsaker» enn det diskrimineringsgrunnlaget som er angitt i loven, for å avdekke årsakene til dette trengs det mer forskning og kunnskap.

Hva kan Universitets- og høgskolerådet bidra med?

På UHRs nasjonale møtearenaer (møter, seminarer og konferanser) kan ledere på institusjonene dele erfaringer og diskutere egne og felles tiltak. Det er også naturlig at mobbing og trakassering blir et tema i lederprogrammet vårt, UHR-Dekanskolen. UHR vil i tillegg jobbe videre med karrierepolitikk, og se på hvordan vi kan sikre attraktive og forsvarlige arbeids- og læringsmiljøer i sektoren vår. UHRs nye styre møtes for første gang i begynnelsen av september, og den nasjonale rapporten om mobbing og trakassering vil settes på dagsorden her. 

Les hele rapporten: Mobbing og trakassering i universitets- og høyskolesektoren (PDF, 3 MB)