UHR -bloggen

Kunnskap bør deles

Åpen publisering av forskning må til hvis vi skal få til en mer kunnskapsbasert samfunnsutvikling og høyere tillit til forskningen. Derfor mener Universitets- og høgskolerådet (UHR) at offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig. Dette ble slått fast da UHRs styre drøftet åpen tilgang og Plan S på sitt møte 12. november 2018.

Viktig høringsrunde

UHRs styre ga sin fulle støtte til arbeidet med Plan S. Samtidig slo styret fast at utfordringer knyttet til tidsplan og implementering må håndteres på en god måte og i nært samspill med fagmiljøene. Store endringer skal gjennomføres på svært kort tid. Og det er avgjørende å verne om selve forskningen og forskerne underveis.

Derfor er UHR svært tilfreds med at Norges forskningsråd nå legger opp til en bred nasjonal høringsrunde om Plan S. Vi stiller oss bak formålet om å gjøre offentlig finansiert forskning åpen og tilgjengelig for alle. Vi er også enige i at den beste framgangsmåten er å arbeide for en endring av forlagenes modell for finansiering av vitenskapelige artikler. Målet er å legge til rette for at forskerne får tilgang til data og mulighet for sikker lagring av data, nødvendige lesetilganger og fortsatt muligheter til å publisere i tidsskrifter av god kvalitet.    

Arbeidet med Plan S i UHR

Gjennom arbeidet med den norske publiseringsindikatoren har UHR etablert 85 ulike komiteer (fagorganer) som har et nasjonalt oppdrag om å diskutere og peke ut en ønsket retning for det overordnede publiseringsmønsteret på sitt fagfelt. Dette betyr at vi allerede har en strategisk struktur i UHR som er velegnet til å bidra i arbeidet med å implementere Plan S.

Koordinerende arbeidsgruppe

UHRs styre vedtok også å oppnevne en gruppe som skal utrede nærmere hvilke utfordringer vi kan støte på når hele kunnskapssystemet skal åpnes. Gruppen skal åpne for dialog med medlemsinstitusjoner, forskere og fagorganer og strategiske enheter i UHR. Gruppa skal se på blant annet tidsperspektivet, mulige overgangsordninger og kostnader. UHR vil derfor på vegne av UH-sektoren bidra med å hente inn kunnskap som er viktig i den høringsrunden som Forskningsrådet nå åpner for.

Vi håper nå at forlagene blir med på det som er den beste og mest rasjonelle løsningen, nemlig at de endrer finansieringsmodellene sine. Da vil forskerne kunne fortsette å publisere som før, i de anerkjente tidsskriftene, med etablerte kvalitetssikringssystemer, men nå tilgjengelig for alle.