UHR -bloggen

Innføringen av Plan S

Universitets- og høgskolerådet deltar i dag på høring om representantforslag om å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S. UHR støtter arbeidet for å gjøre forskningen og kunnskapsproduksjonen åpen. Åpen forskning innebærer endringer i måten vi arbeider på i ulike deler av kunnskapsprosessen. Disse endringene skjer raskt og i ulikt tempo, men er også innbyrdes avhengig av hverandre. UHR har igangsatt en rekke tiltak som vi mener tar et helhetlig ansvar for å ivareta institusjonenes og forskernes interesser – nasjonalt og internasjonalt. Det gjelder også de punktene som representantforslag 107 S omhandler.

Universitets- og høgskolerådet har lenge engasjert seg i arbeidet med åpen forskning, Plan S og i forhandlingene med forlagene. Før Plan S ble en realitet, ga UHR Units forhandlere ryggdekning for en langt tøffere forhandlingsstrategi enn det som har vært tilfelle tidligere. Vi uttalte at vi var villige til å bryte forhandlingene om ikke forlagene gikk med på åpen tilgang.

Rektorene fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, NTNU og UiT – Norges arktiske universitet har vært aktivt inne i forhandlingene med forlagene. Det er inngått avtaler med forlagene Wiley og Elsevier, og det forhandles fortsatt med Springer og Taylor and Francis.

For UHR er forskerperspektivet grunnleggende i arbeidet med åpen forskning. Det er i forskningen og ved forskningsinstitusjonene at den åpne forskningen i praksis kan realiseres. Dessuten er det avgjørende at kvaliteten i norsk forskning ivaretas også ut fra en internasjonal målestokk.

Veiledere for åpen publisering og åpen evaluering

Figur som viser organiseringen av UHRs arbeid med åpen forskning - Klikk for stort bildeOrganisering og styring av UHRs arbeid med tiltaksplan Åpen forskning UHR har laget en struktur for arbeidet med åpen forskning og for å ivareta forskere, forskningsmiljøer og forskningsinstitusjoners roller og utfordringer i dette arbeidet. Fire prorektorer fra de største universitetene utgjør styringsgruppen for UHRs arbeid med en helhetlig tiltaksplan for åpen forskning. I tillegg er det arbeidsgrupper innen blant annet åpen publisering, åpen evaluering, og rettigheter og lisenser. Ytterligere ad hoc-grupper kan bli aktuelt.

UHRs arbeid skal blant annet munne ut i konkrete veiledere for institusjoner og forskere innen områder som åpen publisering og åpen evaluering.

Nasjonalt forum for åpen forskning

UHR har i tillegg etablert et nasjonalt forum for åpen forskning, hvor alle viktige aktører deltar, blant annet Norges forskningsråd, Unit, relevante departementer, alle tre forskningssektorer og enkeltforskere i tillegg til UHR. Dette arbeidet er i tillegg klart integrert i og med tilsvarende arbeid internasjonalt. Vi jobber derfor tett blant annet med Det nordiske universitetssamarbeidet (NUS) og European University Association (EUA).

Selv om UHR nå har satt i gang et stort arbeid med åpen forskning, er dette lite omtalt i statsbudsjettet for 2019. UHR har meldt inn til revidert nasjonalbudsjett at utfordringene rundt implementering av Plan S og hvordan dette skal finansieres, må få et klart svar senest i revidert nasjonalbudsjett for 2019. Å åpne forskningen er ikke gratis eller uten omkostninger – verken for forskningsinstitusjonene eller forskerne – spesielt i en overgangsfase. Vi mener derfor at vi har tatt ansvar for å ivareta institusjonene og forskernes interesser både nasjonalt og internasjonalt, og dette gjelder også de momentene representantforslaget omhandler.