UHR -bloggen

Digitalisering – perspektiver fremover for UH-sektoren. Temaet diskuteres på UHR-konferansen

Et viktig tema i langtidsplanen er fornyelse av offentlig sektor. Denne sektoren utgjør i underkant av 50 prosent av brutto nasjonalprodukt og sysselsetter en tredjedel av arbeidsstokken. Perspektivmeldingen (Meld.St. 29 (2016–2017)) peker på at det vil bli store fremtidige utfordringer både for finansiering og bemanning av det offentlige tjenestetilbudet.

Ambisjonene er at offentlig sektor skal fornyes og videreutvikles gjennom nye måter å arbeide og samhandle på. Sentralt i en slik utvikling står forventningen om økt digitalisering. Dette fordrer mer forskning og økt kompetanse.

Digitalisering – tema på UHR-konferansen 21. november 2018

Hvordan arbeider universitetene og høgskolene for å innfri forventninger knyttet til digitalisering? På parallellsesjonen om digitalisering på UHR-konferansen diskuterer det nye Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning, Norsk studentorganisasjon og representanter fra universitetene og høyskolene fremtidige utfordringer. Det gis også et par eksempler på nyere digitaliseringsprosjekt som er iverksatt i UH-sektoren.

Hovedtema for konferansen er langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028, Erasmus og Horisont Europa.

Kontaktpersoner

Hege Bolstad Pettersen
Assisterende generalsekretær
E-post
Mobil 458 66 662