UHRs høringssvar på veilederen til Plan S

Universitets- og høgskolerådets (UHRs) styre vedtok 12. november 2018 «å gi sin støtte til arbeidet med Plan S, men at det er svært viktig at utfordringer knyttet til tidsplanen og implementeringen håndteres på en god måte og i nært samspill med fagmiljøene.»  Derfor har Universitets- og høgskolerådet i forbindelse med denne høringen aktivt involvert fagorganene, og det er avgjørende at disse synspunktene tas hensyn til for at Plan S kan få oppslutning i fagmiljøene. 

Illustrasjon med symboler og tekst som illustrerer Plan S - Klikk for stort bildePlan S

Plan S må ikke være i strid med norske strategier for internasjonalisering og forskningskvalitet. UHR frykter et scenario der muligheten for forskningssamarbeid på tvers av land vanskeliggjøres. Det er viktig at Norge tilpasser seg endringer i publiseringssystemet på en slik måte at vi ikke kommer i utakt med de vi samarbeider med internasjonalt.

UHRs fagorgan involvert i høringen

UHR har innhentet synspunkter fra fagmiljøene på planen. Av UHRs 85 fagorgan og komiteer er 72 av dem representert i svarene. Det er svært overlappende synspunkter på tvers av fagområdene. På et overordnet nivå kan det se ut til at samfunnsfagene og medisin er de mest kritiske, og at humaniora og MNT-fagene er litt mildere i tilbakemeldingene.

HumSam, MNT-fag og medisin peker alle på at intensjonen med Plan S er god, men at særlig medisin og samfunnsfag gir uttrykk for at virkemidlene som brukes i Plan S er drastiske. Et scenario der forhandlingene per 2020 ikke har ført fram overfor de viktigste forlagene, kombinert med at deltakelse i cOAlition S fortsatt er begrenset, men inkluderer Norges ene forskningsråd, bekymrer mange. Plan S har skapt usikkerhet og bekymring, særlig med bakgrunn i at det per i dag mangler gode kanaler som oppfyller kravene til Plan S i de fleste fag. De få som finnes mangler internasjonal anerkjennelse.  Fagorganene er bekymret for at norsk forskning skal miste internasjonal synlighet, for rekruttering av unge forskere og for deres karrieremuligheter. Spørsmålet om hvordan forskningssamarbeid vil bli påvirket går igjen i svarene fra fagorganene, gitt at cOAlition S omfatter viktige, men langt fra alle finansiører. Situasjonen som vi nå står i oppleves derfor som svært uoversiktlig og konsekvenser er vanskelige å bedømme. Bekymring knyttet til kvalitet går igjen, både i forhold til mulig utestengelse fra de ledende tidsskriftene, men også til uheldige sider ved forfatterbetaling og APC. 

Flere trekker frem den norske HumSam-løsningen som en ideell modell, med fri lesetilgang uten kostnader ved publisering. Dette er løsninger som sikrer de gode kvalitetene ved eksisterende publiseringssystem, samtidig som vi oppnår målet om åpen tilgang. Igjen; «read and publish» er den foretrukne løsningen. I disse fagområdene er ofte selve teksten forskningsresultatet og mange er derfor kritiske til kravet om CC-BY 4.0 lisens. Derfor er det behov for en utredning om lisenser og opphavsrett.

Mange av fagorganene fremhever at planen undervurderer tidsskriftenes rolle i forhold til utvikling av kvalitet. Ved overgang til åpen tilgang er det viktig å bevare de gode sidene ved dagens publiseringssystem. En forutsetning for at Plan S skal lykkes, er en fleksibel tilnærming til de kravene som stilles. Alle fagorgan ønsker at Norges forskningsråd implementerer Plan S så sent som mulig.

Her finner du UHRs høringsuttalelse i sin helhet

UHR har også en egen temaside om åpen forskning