Viktig informasjon

UHR samler de viktigste nyhetene for sektoren på UHRs nettside om koronasituasjonen 
Siden oppdateres fortløpende.

UHRs høringssvar - Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

UHR er svært positive til at utdanningsfaglig kompetanse og undervisningserfaring skal vektlegges sterkere ved ansettelse og opprykk. Her handler det om å endre holdninger og kultur. Vi trenger en bedre balanse mellom utdannings- og forskningskompetanse blant de vitenskapelig ansatte. Som på forskningsfeltet er det snakk om en vedvarende oppdatering også innen pedagogiske områder. Dette setter krav til ledelse og god karriereoppfølging ved institusjonene. 

Forslaget om at det bør være strengere krav om utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse som professor støttes, og de foreslåtte kravene anses som rimelige.

Det pågående arbeidet med mulige endringer i vitenskapelige karriereløp i Kunnskapsdepartementets ekspertgruppe ledet av Arild Underdal, og det pågående arbeidet ved institusjonene om å innføre meritteringsordninger for undervisere, er prosesser som vil påvirke hvordan en ny forskrift om ansettelse og opprykk fungerer. UHR ber departementet om å se disse prosessene i sammenheng og eventuelt avvente endelig vedtak om ny forskrift til en ser eventuelle konsekvenser av Underdal-gruppens arbeid. Les hele UHRs høringsuttalelse