Nasjonalt samarbeid om praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene

I februar 2018 vedtok UHRs fagstrategiske enhet for helse- og sosialfagutdanninger (UHR-HS) Veiledende nasjonale retningslinjer for utdanning og kompetansevurdering av praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene. Brukt riktig, skal retningslinjene kunne bidra til større grad av nasjonal enighet og samarbeid om hva som bør være et felles minstekrav til praksisveilederes generiske veiledningskompetanse, på tvers av utdanningstyper og praksisarenaer.Illustrasjon av kjerneelementene i praksisprosjektet: Framtidens kompetansebehov - kvalitet i helse- og velferdstjenestene - kvalitet i praksisstudiene - kvalitet i profesjonsutdanningene - Klikk for stort bilde

I rapporter og utredninger er det gang på gang påvist at kvalitet i veiledete praksisstudier i helse- og velferdstjenestene forutsetter praksisveiledere med veiledningskompetanse. En fersk NOKUT-rapport: "Til glede og besvær – praksis i høyere utdanning" (2018), viser at studenter på tvers av alle typer utdanninger med obligatorisk praksis mener at veiledningskompetansen hos praksisveilederne er særlig viktig for god læring. For kvalitet i profesjonsutdanningene UH-sektoren har ansvaret for kan den være avgjørende.

Tilrettelegger for nasjonalt samarbeid

For UHR er målet for det videre arbeidet å legge grunnlaget for en nasjonal enighet som kan omsettes i mer likeverdige utdanningstilbud for praksisveiledere, og i mer likelydende krav til kompetanse i de samarbeidsavtalene mellom UH-institusjonene og praksisstedene som det nå stilles krav om både i studietilsynsforskriften og i forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger.

Nettverk for praksisveiledere

UHR-HS setter nå sammen en arbeidsgruppe av fagpersoner som får i oppdrag å fremskaffe det kunnskapsgrunnlaget som trengs for å styrke nasjonal enighet og mer samarbeid om utdanning og kompetansevurdering av praksisveiledere. Arbeidsgruppen skal få oversikt over UHRs medlemsinstitusjoners utdanningstilbud innen veiledning spesielt tilrettelagt for praksisveiledere for helse- og sosialfagstudenter, og sondere interessen i fagmiljøene for etablering av et nasjonalt faglig og administrativt nettverk for tilbydere av utdannings- og kurstilbud til praksisveiledere. Arbeidsgruppen skal også se nærmere på interessen og mulighetene for et samarbeid mellom UH-institusjonene om innføring av realkompetansevurdering av generisk veiledningskompetanse hos helse- og sosialfaglig personell.

Arbeidsgruppen skal levere en sluttrapport til UHR innen 1. februar 2019. Funn og anbefalinger fra arbeidsgruppen vil så bli lagt til grunn for hvordan UHR-HS-møtet i april 2019 vurderer videre tiltak for å fremme arbeidet for bedre kvalitet i praksisstudiene.