Merkostnader på over milliarden for universiteter og høyskoler

Illustrasjon: stabler med mynter oppå et dokument med grafer og diagrammer - Klikk for stort bildeIllustrasjon merkostnader for universiteter og høyskoler ifm. koronapandemien Shutterstock  Koronakrisen forventes å gi konsekvenser både på kort og lang sikt, og det diskuteres nå hvilken betydning denne krisen vil få for høyere utdanning, forskning og for samfunnet. UHRs beregningsgruppe har gjort et estimat på hvilke merkostnader koronapandemien har medført for universiteter og høyskoler. I den sammenheng ber UHRs styre i et brev til Finanskomiteen om at de vurderer en ekstrabevilgning til UH-sektoren på 1,29 milliarder kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020.  

Universitets- og høgskolerådet har gjennomført beregninger av merkostnader av koronapandemien for 2020. De største merkostnadene vil slå inn for fullt når studieåret 20/21 starter i august. For hele 2020 estimeres effekten å bli 1,29 milliarder kroner i økte kostnader for universitetene og høyskolene. Det må forventes at vår sektor vil bli påvirket økonomisk, både positivt og negativt, i lang tid framover.

Estimat for 2020

I tabellen under er det estimert en samlet økonomisk effekt av nedstengingen i 2020.

Tabell med oversikt over hvilke poster det estimeres tap i 2020 - Klikk for stort bildeSamlet økonomisk estimat på effekten av nedstengingen i 2020 Universitets- og høgskolerådet  

For UH-institusjonenes har det gjennom koronakrisen vært førsteprioritet at studentene kan opprettholde studieprogresjonen. Det er behov for betydelige ekstrabevilgninger for å kunne ta imot nye studenter på åpne campus under dagens smittevernregler. Disse investeringene er helt nødvendige for å forhindre stort frafall, med de samfunnsøkonomiske konsekvensene det kan gi. I tillegg er det nødvendig for ikke å få ytterligere etterslep på forskningsprosjekter og -søknader. 

UHRs beregningsgruppe fikk oppdraget fra styret og UHR-Administrasjon til å gjøre beregninger av koronakrisen på kort og lang sikt.

Beregningsgruppen har levert en foreløpig rapport (PDF, 507 kB)med virkninger for 2020 samt en tidsakse (PDF, 112 kB), og gruppen arbeider videre med å beregne mer langsiktige virkninger av koronapandemien. 

Kontaktpersoner

Dag Rune Olsen
Styreleder i Universitets- og høgskolerådet
E-post
Seunn Smith-Tønnessen
Leder for UHR-Administrasjon
E-post
Mobil 918 73 531
Alf Rasmussen
Generalsekretær
E-post
Mobil 951 09 296