Konferanse om åpen forskning 2021

Konferansen "Hvordan endres forskningshverdagen når åpen forskning blir den nye normalen?" ble arrangert 18. og 19. oktober 2021.

18. - 19. oktober 2021 ble det arrangert digital konferanse om åpen forskning. (Illustrasjon: Alexander Refsum Jensenius)

Hvordan endres forskningshverdagen når åpen forskning blir den nye normalen? 

 
Vi er på vei inn i et nytt paradigme der åpenhet vil være en naturlig del av hvordan vi forsker. Åpenhet forventes i økende grad gjennom hele forskningsprosessen fra hvordan forskningen planlegges og gjennomføres, til hvordan data og resultater lagres og deles og til hvordan vi samarbeider, forskere imellom og med resten av samfunnet. Åpenhet påvirker forskere, forskningsinstitusjonene, finansiører og de som bruke forskningen. 

Målet med konferansen var å stoppe opp og diskutere hvordan de ulike prosessene i arbeidet mot åpen forskning virker (eller ikke virker) sammen. Hvordan ser dette ut fra forskernes ståsted og hvordan henger politikken sammen med praksis?  Er de ulike delene av sektoren rigget for endringene som er på vei og hvordan er den overordnede politikken, nasjonalt og internasjonalt koblet til endringer i forskernes hverdag? 

Vi stilte bl.a. følgende spørsmål:

 • Hvordan påvirker økt åpenhet måten forskning planlegges, gjennomføres, lagres og formidles på? 
 • Hvordan kan enkeltforskere utnytte nye mulighetene åpen forskning gir, både faglig og i egen karriere? 
 • Hvordan hindre en målkonflikt mellom faglig kvalitet og åpen forskningspraksis?  
 • Hvilke hindringer og målkonflikter møter forskerne i sin hverdag? 
 • Hva har vi, og hva trenger vi av verktøy og infrastruktur? 

Konferansen ble organisert av Nasjonalt forum for åpen forskning. Forumet koordineres av Universitets- og høgskolerådet, og er et samarbeid mellom Norges forskningsråd, HK-Dir, Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Forskningsinstituttenes fellesarena, Forskerforbundet, m.fl. 

Program mandag 18. oktober

Ordstyrer: Mathilde Skoie, professor og prodekan for forskning, HF-fakultetet, UiO

09.00 Velkommen 

Åse Gornitzka, leder for UHR-Forskning og prorektor ved UiO 

09.10 Åpning

Ola Borten Moe (Sp), forsknings- og høyere utdanningsminister.

Det internasjonale bakteppet 

09.20 Key note I Science in transition – Where are we in linking top-down and bottom up in Open Science policies and practices 

Frank Miedema, Professor, Vice Rector for Research and chair of the Utrecht University Open Science Program, Utrecht University and UMC Utrecht

09.40 Key note II Open Science – part of the DNA of (international) research funding 

Lidia Borell-Damien, Secretary General of Science Europe

10.00 Q & A 

10.30  Pause

 

Åpen Forskningspraksis – i praksis? 

10.40  Paneldebatt ved fire forskere fra ulike fagfelt og ståsteder

Panelet:

 • Pål Romundstad, NTNU - Epidemiologi
 • Alexander Refsum Jensenius, UiO - Musikkvitenskap (presentasjon (PDF, 4 MB))
 • Atle Rotevatn, UiB - Geologi
 • Nicoline Frølich, NIFU - Statsvitenskap

Aktuelle spørsmål for panelet:

 • Hvordan påvirker økt åpenhet måten forskning planlegges, gjennomføres, lagres og formidles på?
 • Hvordan kan enkeltforskere utnytte nye mulighetene åpen forskning gir, både faglig og i egen karriere?
 • Er det en målkonflikt mellom faglig kvalitet og åpen forskningspraksis? 
 • Hva har vi, og hva trenger forskerne av verktøy og infrastruktur?

Spørsmål og kommentarer fra salen

11.40 Lunsjpause

 

Temasesjoner

12.30 Deling som default, hva skjer med forskningsprosessen?

Hva betyr det i praksis når forskere at data skal være så åpne som mulig, men så lukkede som nødvendig? Hvilke muligheter og begrensninger gir økt deling av data for hvordan forskningsprosjekter planlegges og gjennomføres? Hvordan slår dette ut på ulike forskningsområder?

Aktuelt dokument: Rapport fra datalisensutvalget

Spørsmål og diskusjon

13.20 Kort pause

13.25 Åpen forskningspraksis og vitenskapelig karriere 

De siste årene har initiativer til å videreutvikle måter å vurdere forskningskvalitet og akademiske karrierer på økt i omfang og styrke. Når resultater, aktiviteter og kompetanser skal vurderes i lys av åpen forskningspraksis, hvordan skal den enkelte forsker bygge sin karriere? Hva skal til i fremtiden for å få en akademisk jobb eller prosjektfinansiering? 

Aktuelt dokument: NOR-CAM - Veileder for vurdering i akademiske karrierer 

 • Finn-Eirik Johansen, UiO, leder NOR-CAM-arbeidsgruppen (presentasjon (PDF, 11 MB))
 • Jonas Stein, UiT og Akademiet for yngre forskere
 • Johannes Waage Løvhaug, Norges forskningsråd
 • Guro Lind, leder Forskerforbundet

Spørsmål og diskusjon

14.15 Kort pause

14.20 Verktøy og infrastruktur for FAIR forskningsdata – Hva trengs? 

Aktuelt dokument: Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata (pågående arbeid)

 • Hva vil det si å gjøre data FAIR og hva mangler vi av verktøy for å komme videre mot FAIR forskningsdata?
 • Arbeid med metadata og kuratering
 • Data management-verkøy
 • Hvordan legge til rette for sitering av datasett? 
 • Støtteapparat og kompetanse på datahåndtering – Hva må til?

 

 • Katrine Weisteen Bjerde, HK-dir. Utredningen «Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata» –
 • Kristin Brænden, Agenda Kaupang Hva gjør vi i dag og hva trenger vi? Respons fra spørreundersøkelse blant forskerne og institusjonene
 • Emma Lazzeri, GARR, Italia Curation is key – Why?
 • Leif Longva, UiT, Forskningsdata og kompetanse – Hvordan vi har løst det ved UiT (presentasjon (PDF, 6 MB))

Spørsmål og diskusjon

15.10 Slutt dag 1

 

Program tirsdag 19. oktober

 

09.00 Velkommen til dag 2

v/ ordstyrer Mathilde Skoie

Temasesjoner

 

09.05 Hvordan forske åpent og sikre kvaliteten i forskningen?

Publiseringsavgift er den nye modellen for å finansiere forskningspublisering. Modellen har på den ene siden bidratt til å realisere den forskningspolitiske målsetningen om å åpne opp forskningsresultatene og samtidig resultert i økende uro fra forskningsmiljøer som mener modellen truer etablerte prinsipper for kvalitetskontroll. Hvilken rolle spiller tidsskriftene i kvalitetssikringen av forskningen og er tidsskriftene i ferd med å erstattes av åpne digitale arkiv og nye former for kvalitetssikring?

Aktuelt dokument: Felles publiseringstjeneste i UH-sektoren

Spørsmål og diskusjon 

09.55 Kort pause

10.00 Forskning med og for folk flest?

Forskning utgjør en vesentlig del av det felles kunnskapsgrunnlaget som samfunnets beslutninger baseres på. En forskningspolitisk målsetning både i Norge og internasjonalt er at samfunnsaktører skal ha tilgang til og involveres i forskning for å sikre at problemstillinger, forskningsaktiviteter og resultater blir relevante og kan tas i bruk på en best mulig måte. Involvering av interessenter og befolkning i forskning og innovasjon er også viktig for å finne løsninger på store samfunnsutfordringer. Involvering av aktører utenfor forskningen skaper imidlertid en rekke dilemmaer for forskningen.

Innledere:

 • Sonja Grossberndt, NILU  - som skal snakke om sine erfaringer med å drive citizen science prosjekter og det nye initiativet til et norsk folkeforskningsnettverk (Folkeforskning i Norge, arrangement)
 • Arild Lindgaard, Artsdatabanken – som skal snakke om Artsdatabankens erfaringer med at "folk" registrerer og kvalitetssikrer artsobservasjoner i Artsdatabanken, og hvordan denne kunnskapen kan brukes i forvaltning
 • Trygve Brautaset – Senter for Digitalt Liv, NTNU – som skal snakke om hvordan Digitalt Liv Norge jobber med forskerens samfunnsansvar og ansvarlig forskning og innovasjon for eksempel gjennom forskerskolen
 • Line Barkved, NIVA – som skal snakke om folkeforskning fra et meta-perspektiv – hva, hvorfor, hvordan, med noen eksempler fra prosjekter

Spørsmål:

 • Hvordan involvere på en etisk forsvarlig måte?
 • Hvordan utfordres det etiske rammeverket når flere enn forskere deltar i forskningen?
 • Hvordan utfordres forskerrollen i møte med samfunnsutfordringer? 
 • Settes forskningens samfunnsansvar og forskerens rolle som samfunnsaktør opp mot prinsipper som objektivitet og uavhengighet?

Spørsmål og diskusjon

10.50 Kort pause

10.55 Nye «forretningsmodeller» for finansiering av forskningsresultater

Mens Norge er på  god vei til å nå målet om full åpen tilgang til forskningsresultater i 2024 viser en kartlegging gjennomført av Unit og UHR at en i Norge brukte nærmere en halv milliard kroner på kjøp av tidsskrifter og publisering. Dette er summen av abonnementstilgang basert på historiske avtaler, institusjonenes egne abonnement, samt kjøp av publisering både i åpne og lukkede tidsskrifter. Spørsmålet som stilles her er hvordan spredning og tilgang til forskningsresultater skal finansieres i fremtiden.

Aktuelt dokument: Overgang til åpen publisering i Norge - Status for åpen publisering og kartlegging av kostnader.

 • Mikael Laakso, Hanken School of Economics, Helsinki, Finland -Open at any price? Reviewing short- and long term implications of current forms of open access (Se video med Mikael Laakso & presentasjon (PDF, 3 MB))
 • Nina Karlstrøm, Unit, Norge, Kostnader ved overgang til åpen publisering i Norge. 
 • Gunnar Sivertsen, NIFU, Konsekvensene av forfatterbetaling. (presentasjon (PDF, 2 MB))

Spørsmål og diskusjon 

11.45 Kort pause

11.50 Institusjonsledere og systemeiere: Hva har vi hørt disse to dagene? Hvor står vi nå og hva må gjøres fremover?

 • Sunniva Whittaker, styreleder UHR og rektor UiA
 • Mari Sundli Tveit, Norges Forskningsråd
 • Frode Arntsen, avdelingsdirektør for Forskningstjenester i Unit.
 • Lars Holden, styreleder, Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og direktør Norsk Regnesentral (NR)

Spørsmål og diskusjon

12.30 Takk for i dag!

Tidspunkt:18.-19. oktober 2021 

Sted: Konferansen var digital 

Arrangør: Nasjonalt forum for åpen forskning stod som arrangør. Arrangementet ble koordinert av UHR. 

Målgrupper: 

 • vitenskapelig og administrative ansatte i UH-, institutt- og helsesektor 
 • ledere i UH-, institutt og helsesektorsektoren 
 • kunnskapsforvaltning; departement, forskningsråd og direktorater, m.fl. 

Deltakeravgift: Konferansen er gratisAktuelle rapporter og dokumenter: 

Kontaktpersoner

Ragnar Lie
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 924 20 399