Viktig informasjon

UHR samler de viktigste nyhetene for sektoren på UHRs nettside om koronasituasjonen 
Siden oppdateres fortløpende.

Innføring av tretrinns karakterskala?

Illustrasjon av karakterskalaen a til f - Klikk for stort bilde Shutterstock   I NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler, punkt 21.5.2.3.1 foreslås det å innføre en ny karakterskala i tillegg til A–F-skalaen og bestått/ikke-bestått. Den nye skalaen skal ha tre trinn: utmerket, bestått og ikke bestått. Argumentasjonen for den nye skalaen ser ut til å være at det bør finnes en mulighet for å benytte en annen skala enn A–F for å:

  • lette sensurarbeidet
  • senke karakterpresset blant studentene
  • begrense gjentak av eksamen

Liten interesse for ny skala i tidligere vurderinger

I 2015 leverte en arbeidsgruppe i UHR en rapport om bruken av karakterskalaen bestått/ikke bestått. I arbeidet med rapporten kom også spørsmålet om et ekstra trinn på karakterskalaen opp, og da rapporten ble sendt på høring spurte UHR institusjonene om det var ønskelig å utrede behovet for en karakterskala med et ekstra trinn.

I høringsrunden var det liten interesse for å utrede en tretrinns karakterskala. Blant argumentene var:

  • Vi har vanskelig for å se at et er noe presserende behov for en slik oppdeling. Dersom man ønsker å differensiere mellom karakteruttrykkene mer enn i dag (ved bestått/ikke bestått), vil bokstavkarakterskalaen være fullt tilstrekkelig. (UiB)
  • Det bør være en faglig/pedagogisk begrunnelse som ligger til grunn for valg av karakterskala. bokstavkarakterskalaen bør benyttes på emner hvor det er faglige eller pedagogiske grunner for å gradere kandidatenes prestasjoner. (UiO)
  • Skalaen bestått/ikke bestått skal brukes der gradering ikke er av betydning; enten har kandidaten oppfylt kravene til læringsutbytte og viser nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse, eller så har kandidaten ikke oppfylt dette. Når det er behov for å gradere kandidatenes prestasjoner, gjøres dette ved bruk av bokstavkarakterskalaen. (UiT)
  • I tilfeller hvor gradering av prestasjoner utover bestått/ikke bestått er ønskelig har vi i dag bokstavkarakterene A–F. Det ses fra vår side ikke som ønskelig med flere enn én gradert karakterskala. (NHH)
  • I fag hvor en gradering oppfattes som hensiktsmessig, bør den allerede eksisterende bokstavkarakterskalaen benyttes. (PHS)

I tillegg var det mange institusjoner som bare skrev at de ikke så behov for en slik utredning.

UHR vil i vårt videre arbeid med NOU-en om ny universitets- og høyskolelov diskutere med sektoren hvilken konklusjon vi ender på vedrørende en ny tretrinns karakterskala.