Høring - Evaluering av forsøk med spesielle opptakskrav til enkelte studier

I rundskriv «F-01-16 Forskrift for opptak til høyere utdanning», datert 22. januar 2016, innførte Kunnskapsdepartementet forsøksordningen med spesielle opptakskrav til visse typer høyere studier, blant annet for realfag-, miljø- og naturfag ved Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), Universitetet i Stavanger (UiS) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Institusjonene har selv valgt ut hvilke studieprogram som skulle delta i prøveordningen som varer til og med opptaksåret 2021-2022.

Foreløpig rapport om R2-krav for studier i informatikk, realfag, natur- og miljøfag ved UiB, UiO, UiS, UiT og NTNU (PDF, 3 MB)

UHR-MNT har i 2020 nedsatt en arbeidsgruppe for evaluering av ordningen. Arbeidsgruppen har utarbeidet en foreløpig rapport (PDF, 3 MB)som nå sendes på høring til alle institusjoner som tilbyr realfagsutdanninger, uavhengig av om de har deltatt i prøveordningen eller ikke. Bakgrunnen er at framtidige opptakskrav kan få virkning for alle institusjoner som tilbyr slik utdanning, og dermed bør alle ha mulighet til å gi innspill i høringsprosessen.

Høringsfristen er 15.2.2021, og høringsinnspill sendes til postmottak@uhr.no og merkes "Høringsinnspill - evaluering av forsøk med spesielle opptakskrav til enkelte MNT-studier".

Høringsinnspill

Det er i kapittel 9 angitt fire mulige veier videre for framtidige opptakskrav for realfagsutdanninger. Vi vil be om at institusjonene vektlegger

  • å diskutere grundig hva de mener om R2-kravet sett i lys av rapporten,
  • å få fram hvorfor de mener det de mener, og
  • å komme med sin anbefaling for framtidig opptakskrav for disse utdanningene.

Arbeidsgruppen vil oppsummere disse innspillene i endelig rapport (under kapittel 9) som blir oversendt Kunnskapsdepartementet via UHR-MNT innen fristen 15. april.

Høringsinnspillene legges ut fortløpende via denne lenken.

Kontaktpersoner

Mette Mo Jakobsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 928 98 002