UHRs kommentarer til revidert nasjonalbudsjett 2021

Den 11. mai la regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. UHR er skuffet over at det heller ikke nå kom fullfinansiering av grunnskolelærerutdanningen. Vi ser frem til at dette tas inn i en helhetlig gjennomgang av finansieringssystemet. 

UHR støtter ikke flytting av STUD-ENT-ordningen

I revidert nasjonalbudsjett foreslås det at STUD-ENT-ordningen flyttes fra Forskningsrådet til Innovasjon Norge fra 2022. Ordningen retter seg mot studenter og kandidater fra universiteter og høyskoler som vil prøve seg på entreprenørskap og gründervirksomhet samt videreutvikle forretningspotensialet i ideer de har fått gjennom studiene. Ordningen forutsetter også veiledning fra universiteter og høyskoler.

UHR er enig med Forskningsrådet om at det vil være uheldig om denne ordningen flyttes. STUD-ENT-ordningen bør administreres av Norges Forskningsråd slik det gjøres i dag fordi det er viktig at UH-sektoren ser studentinnovasjon i sammenheng med utdanning og forskning, og Innovasjon Norge har ikke dette perspektivet. 

Studentenes helse og trivsel

UHR sendte i samarbeid med NSO en henvendelse til Stortinget i går der vi uttrykker vår bekymring for utviklingen i studentenes helse og trivsel. UHR og NSO mener det er viktig å fokusere mer på studentenes rammevilkår, psykososiale læringsmiljø og helse, både under pandemien og på lenger sikt. Universitetene, høyskolene og samskipnadene må få tilstrekkelig med ressurser og jobbe sammen for å legge til rette for et godt og inkluderende læringsmiljø. Da det ikke er øremerket midler til dette i revidert nasjonalbudsjett, ba vi Stortinget om å prioritere:

  • tiltak for å holde campus for på universiteter og høyskoler åpne, slik at studenter kan delta i et faglig og sosialt miljø
  • penger til studentorganisasjoner og aktiviteter, slik at man kan skape gode tilbud til studiestart høsten 2021 og de neste årene
  • utrede hvorfor det er en negativ utvikling i studenters og andre unge menneskers helse og trivsel