UHRs innspill til revidert nasjonalbudsjett 2020 og tilleggsinnspill til statsbudsjett 2021 - Finansiering av grunnskolelærerutdanningens femte år

Universitets- og høgskolerådet har i sine innspill til statsbudsjettet for 2016, 2017 og 2018 fremmet kompetanseoppbygging og finansiering av omleggingen til femårige integrerte masterløp for grunnskolelærerutdanningene. Dette er en reform som både regjeringen og Stortinget har stått bak.

Masterutdanning gir nye og utvidede krav til praksisperioder for studenter og mer førstekompetanse og professorkompetanse ved utdanningene, jf. studietilsynsforskriften. Dette gir igjen økte kostnader på grunn av økte lønnsutgifter og krav om mer FoU-tid.

Institusjonene er allerede i gang med å ansette undervisere for å oppfylle kompetansekravene, og dette gir økte kostnader før det femte studieåret gjennomføres. UHR opprettholder sitt forslag om at utdanningene finansieres ved at de plasseres i en høyere studiekategori – fra D til C og/eller finansiering ved tildeling av flere studieplasser. En kategoriheving innebærer at den lukkede rammen (studiekategoriene) må økes/tilføres friske midler.

Skal GLU ha like ressurser til, og forutsetninger for, undervisning og studentoppfølging som på andre masterprogram uten praksiskostnader, må institusjonene ha samme netto godtgjøring for studiepoengproduksjon. Hvis GLU bare hadde bestått av samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag vil kategoriheving kunne sies å gi overkompensasjon av GLU, se tabellen under. Men det vil ikke gjelde når vi tar hensyn til at GLU også består av kategori C-fag som realfag (matematikk og naturfag) og mange steder også musikk og/eller drama.         

 

STP-prod

Praksiskost

Netto

GLU-master ved kategori D

51 000

-12 000

39 000

GLU-master ved kategori C

70 050

-12 000

58 050

Master i samfunnsfag u/praksis

51 000

0

51 000

Master i språkfag u/praksis

51 000

0

51 000

Master i realfag u/praksis

70 050

0

70 050

Master i musikk/drama u/praksis

70 050

0

70 050

 

Hva vil ulike alternative modeller koste?

Vi har rundt regnet 3 000 studieplasser innen grunnskolelærerutdanningen i Norge og det tas årlig opp +/- 3 000 nye studenter ifølge DBH. Videre uteksamineres det årlig rundt 2 000 kandidater. Det vil da være i gjennomsnitt 2 500 studenter per kull i studieperioden eller totalt 12 500 GLU-studenter i femårig løp.

Ifølge Blått hefte er følgende satser foreslått for 2020:

 

Kategori D

Kategori C

Differanse

60 studiepoengsenheter

51 000

70 050

19 050

Kandidatproduksjon, dobbel

78 500

104 000

25 500

Basis per studieplass

90 250

128 500

38 250

Det femte året vil medføre en årlig kostnad på:

  • 3 000 x 90 250 = 270 mill. kroner i kategori D
  • 3 000 x 128 500 = 385 mill. kroner i kategori C. Dette er 115 mill. kroner mer enn for kategori D
  • Kategoriheving må gjelde for alle fem årene – det vil si at et tilleggsbevilgning på differansen mellom D og C vil bety ca. 575 mill. kroner for alle fem årene.

Nye studieplasser/opptrapping for femte året (kategori D). Det er her benyttet satser fra finansieringsmodellen for 2019.

  • Nye studieplasser/opptrapping: 87 450 x 3000 = 262,35 mill. kroner
  • Økt resultatbevilgning på grunn av studiepoengproduksjon (67 900 – 49 400) x 2 500 x 5= 231,25 mill. kroner
  • Økt resultatbevilgning på grunn av økt kandidatproduksjon (100 800 - 76 100) x 2 000 = 49,40 mill. kroner

Totalt utgjør dette ca 1,1 milliard kroner.

Universitets- og høgskolerådet ber om at deler av dette bevilges i revidert nasjonalbudsjett 2020 og at resten av kravet bevilges i forbindelse med statsbudsjett 2021.