UHRs innspill til Markussen-utvalget - finansieringsløsningene må sees på sammen med sektoren

UHR mener flere av forslagene til finansieringsløsninger i UH-sektoren ikke er hensiktsmessige, og vi mener det bør oppnevnes en arbeidsgruppe med representanter fra sektoren for å komme med andre forslag til hvordan finansieringssystemet kan bidra til at institusjonene øker sitt omfang av etter- og videreutdanning. Vi ser at innføringen av kandidatkomponenten kan ha negative konsekvenser for satsingen på videreutdanning, og mener at en eventuell arbeidsgruppe må kunne komme med et litt enklere forslag for å kompensere for denne.

Finansieringssystemet ble gjenstand for en grundig gjennomgang i 2014 (Hægeland-utvalget) og UHR gjorde også en stor jobb i den forbindelse. Noen av de viktigste konklusjonene fra dette arbeidet var at det er ønskelig med et så enkelt finansieringssystem som mulig, med relativt få komponenter. Gjennomgående var det også tilfredshet med dagens system, når det gjelder de resultatbaserte komponentene.

Departementet ba om tilbakemelding på 24 spørsmål. UHR har kommentert noen av dem, og under har vi ramset opp kortversjonen av kommentarene. Les for øvrig hele høringsinnspillet fra UHR.

Program for arbeidslivsdrevet kompetansebygging

UHR mener det er behov for en arbeidsgruppe med representasjon fra sektoren for å utrede dette. Dersom programmet skal opprettes, må det ses i sammenheng med eksisterende forvaltning av andre program for å minske administrasjonskostnadene. UHR vil påpeke at det er positivt at utvalget anerkjenner at utdanning ved UH-institusjoner skal være forskningsbasert, og at dette vil koste ekstra. Det er en utfordring at det foreslås at det delvis finansieres ved å ta fra UH-sektorens basisbevilgning. Vi viser til vår overordnede kommentar om at de foreslåtte løsningene for finansiering av etter- og videreutdanning ved universiteter og høyskoler ikke er i tråd med vårt ønske om et enkelt finansieringssystem.

Fjerne 30-poengregelen i fagskolene

UHR mener at det er nødvendig å se nærmere på fagskolenes mulighet til å tilby videreutdanning, men dette bør skje uten at den generelle grensen på 30 studiepoeng oppheves. Det bør for eksempel være mulig for fagskoler med fagområdegodkjenning å opprette studietilbud på mindre enn 30 studiepoeng.

Fagskoler kan søke om selvakkrediteringsrett

UHR er usikker på konsekvensene av dette forslaget. Kvalitetskravene til studier vil være de samme, uansett om det er NOKUT eller fagskolen som akkrediterer. Hvis hovedproblemet er saksbehandlingstid hos NOKUT bør problemet løses der. Spørsmålet om fagskolers selvakkrediteringsrett bør behandles i en egen utredning.

Resultatbasert tilskudd til fagskolene bør gis til de enkelte fagskolene i stedet for til fylkeskommunene

Utvalget sammenligner tilskudd til fagskoler via fylkeskommunen med tildelinger til universiteter og høyskoler. Dette kan ikke sammenlignes, da universiteter og høyskoler er statlige forvaltningsorganer med en annen finansieringsordning enn fylkeskommunale enheter.

Kostnadsdekning for mindre emner

Vi viser til vår overordnede kommentar om at de foreslåtte løsningene for finansiering av etter- og videreutdanning ved universiteter og høyskoler ikke er i tråd med vårt ønske om et enkelt finansieringssystem, og at det er behov for en arbeidsgruppe med representasjon fra sektoren. Selv om det ikke er utvalgets intensjon at emner skal splittes opp i mindre enheter ser vi at det fort kan bli et resultat av et slikt insentiv. Vi mener at det er prinsipielt uheldig med en finansieringsordning som premierer institusjoner for å tilby små emner.

Økt resultatfinansiering av betalingsstudier

Kunnskapsdepartementets brev 4. juli 2019 om regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning, signaliserer at departementet vil vurdere mulige endringer og vil ta kontakt med UHR for videre diskusjoner. Som departementet også bemerker i dette brevet, har en arbeidsgruppe oppnevnt av UHR konkludert med at en offentlig finansiering på 51 % eller høyere, er tilstrekkelig til å anse aktiviteten som ikke-økonomisk. Markussen-utvalget forslår å fjerne avkortingen av resultatfinansiering, der inntil 49 % av kostnadene dekkes av delbetaling fra studenter. Vi viser til vår overordnede kommentar om at de foreslåtte løsningene for finansiering av etter- og videreutdanning ved universiteter og høyskoler ikke er i tråd med vårt ønske om et enkelt finansieringssystem. Det er behov for en arbeidsgruppe med representasjon fra sektoren for å utrede dette.

Program for fleksibel læring

Forslaget er å innføre et program for fleksibel læring som bygger på Dikus program for digitalisering av læring i høyere utdanning, til også å gjelde fagskole og videregående opplæring. Dikus programforvaltning er i oppbyggingsfasen, og midlene de forvalter til internasjonalisering, digitalisering, SFU m.m. skal ses i sammenheng. Vi er positive til å samle programforvaltning i Diku, men gjør også oppmerksom på at de må få tid til å bygge tilstrekkelig kompetanse og nettverk.

Opptak til enkeltemner i høyere utdanning uten å ha dokumentert studiekompetanse

UHR mener det er uheldig å åpne for at noen i enkelte tilfeller skal kunne komme inn uten generell studiekompetanse. “Ledige plasser” er alltid et definisjonsspørsmål, og “ikke til særlig hinder for undervisningen” vil også være det. I en tid hvor vi tilstreber studentaktiv læring og andre lærings- og vurderingsformer, vil kravet til basiskompetanse hos alle studenter bare bli sterkere. Institusjonene vil uansett bli stilt til ansvar for resultatene, selv om intensjonen i utgangspunktet er at risikoen skal ligge hos studenten selv. 

Gi eksamensrett for betalende studenter uten studiekompetanse i høyere utdanning

Argumentene over gjelder her også, og vel så mye for private som for offentlige institusjoner. Hvis logikken til utvalget skulle følges i ordinær utdanning, ville ikke private institusjoner kunne stille opptakskrav til studentene sine. UHR er prinsipielt i mot ordninger hvor betalingsevne kan erstatte kompetanse.

Fleksibilitetsinsentiv i finansieringssystemet

Vi viser til vår overordnede kommentar om at de foreslåtte løsningene for finansiering av etter- og videreutdanning ved universiteter og høyskoler ikke er i tråd med vårt ønske om et enkelt finansieringssystem.Det er behov for en arbeidsgruppe med representasjon fra sektoren for å utrede dette.

Nye unntak i egenbetalingsforskriften

Dersom dette er et forslag som vurderes innført, støtter vi utvalget i at det først må utredes grundig. Utvalgets påstand om at “betalingsstudenter” ikke vil legge press på tilbudet av gratis grunnutdanning på grunn av økt kapasitet, bør i særlig grad vurderes nærmere. Det er greit å ønske at økt omfang av betalingsstudier ikke skal gå på bekostning av lik rett til utdanning, men konsekvensen kan likevel bli at det gjør det.

Aldersbestemt kandidatindikator

Vi viser til vår overordnede kommentar om at de foreslåtte løsningene for finansering av etter- og videreutdanning ved universiteter og høgskoler ikke er i tråd med vårt ønske om et enkelt finansieringssystem.Det er behov for en arbeidsgruppe med representasjon fra sektoren for å utrede dette.

Godkjenningsordning for ikke-formelle opplæringstilbud

Dersom noe slikt skal vurderes må det gjennomføres en grundig utredning. Det er stor fare for at det blir en byråkratisk øvelse, og målet om å kunne kvalitetssikre tilbudene av ikke-formell opplæring før de leveres synes urealistisk.

Bedre system for realkompetansevurdering

Det finnes allerede gode muligheter for å registrere resultatet av en realkompetansevurdering i UH-sektorens studieadministrative system, FS, og UHR mener at det ikke er et nytt digitalt verktøy som bør prioriteres. Hovedutfordringen i realkompetansevurderingen, slik vi ser det, er innhold i attester fra arbeidsgiver, som sjelden sier noe om hvilken kompetanse arbeidstaker har opparbeidet seg. UHR deltar gjerne i en utredning som kan bedre denne situasjonen.