UHRs høringssvar til Stoltenberg-utvalget – se pågående prosesser i sammenheng

I UHRs høringssvar til Stoltenberg-utvalget kommenterer vi i hovedsak de delene av rapporten som har konsekvenser enten for lærerutdanningene, eller for overgangen fra videregående opplæring til universiteter og høgskoler.

UHR er opptatt av god rekruttering til høyere utdanning og mener kjønnsbalanse og mangfold i utdanning og arbeidsliv er viktig. Vi har derfor lest ekspertgruppens rapport med stor interesse. Det hadde vært ønskelig at ekspertgruppen hadde innhentet mer forskning og at NOUen hadde basert seg på et større kunnskapsgrunnlag fra kjønns- og mangfoldforskning nasjonalt og internasjonalt. Dette hadde styrket ekspertgruppens vurderinger og anbefalinger for videre politikkutforming.

Utdanningspolitiske konsekvenser av forslagene

NOU-en har 64 forslag som dekker veldig mange nasjonale styringsvirkemidler. UHR synes det er bra at ekspertgruppen har vært ambisiøse med å foreslå tiltak, men stiller spørsmål ved noen av anbefalingene og savner vurderinger av de utdanningspolitiske konsekvensene av forslagene. UHR er også bekymret for en generell tendens til å snevre inn begrepet om hva som er et normalt barn og en normal barndom. 

Riktige tiltak for å lette overgangen mellom videregående opplæring og høyere utdanning?

Utvalget peker på at overgangen fra videregående opplæring til høyere utdanning er stor, og at det kan være behov for tiltak som letter denne overgangen. Det er UHR enige i, men vi er ikke sikre på at forslagene til tiltak i denne rapporten er de rette. UHR vil gjerne bidra til å diskutere mulige tiltak for å lette denne overgangen, men vi anbefaler å vente til etter at Lied-utvalget har lagt frem sin sluttrapport.

UHR mener at en eventuell oppfølging av denne NOU-en bør sees i sammenheng med andre pågående prosesser i sektoren, som f.eks. Lied-utvalget, fagfornyelsen, Universitets- og høyskolelovutvalget, oppfølgingen av karriereveiledningsutvalgets rapport samt UngiDag-utvalget.