UHRs høringssvar – Forslag til nasjonale retningslinjer for ti helsefaglige profesjonsutdanninger (RETHOS fase 2)

UHR synes det er en utfordring  at høringsinstansene ikke gis mulighet til å kommentere de ti retningslinjeforslagene sett samlet, ettersom de inngår som et viktig ledd i innføringen av et nytt styringssystem for de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene. For UHR som interesseorganisasjon er det viktig å få fram også de mer prinsipielle og overordnete synspunktene på tvers av institusjoner, fakulteter og fag på det som nå er under utvikling. Høringsuttalelsen vedrørende forslag til nasjonale retningslinjer for ti helsefaglige profesjonsutdanninger (RETHOS fase 2) er utformet av UHR-Helse og sosial, og ble behandlet og godkjent i UHRs styre 1. mars. UHR er kritisk til at myndighetene nå omgjør nasjonale retningslinjer for 20 helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger til forskrifter, gjeldende fra 2020.

Illustrasjon: Utskrift av høringsbrevet - Klikk for stort bildeUHRs høringssvar til RETHOS fase 2 UHR

Institusjonene bør levere mer enn profesjonskompetanse

UHR er enig i at det er helt nødvendig at samarbeidet med yrkesfeltet om kompetansemål og praksisstudier blir tettere og bedre, men er også opptatt av at  høyere utdanning skal levere mer enn den profesjonskompetansen som etterspørres i helse- og velferdstjenestene til enhver tid. Vi etterlyser en tydeliggjøring av at alle disse profesjonsutdanningene også er akademiske gradsutdanninger innenfor UH-sektorens samfunnsoppdrag.

Kritisk til forskriftsfesting av retningslinjene

UHR er kritisk til at myndighetene nå omgjør nasjonale retningslinjer for 20 helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger til forskrifter, gjeldende fra 2020. Da innføres i realiteten 20 nye rammeplaner, hver med et svært høyt antall læringsutbyttebeskrivelser og andre føringer og krav både til oppbygging av studiene og til praksisstudiene. UHR mener dette er en utvikling i strid med Kunnskapsdepartementets erklærte mål om å legge rammeplanstyringen av høyere utdanning på et mer overordnet nivå, slik at «utdanningene selv, tjenestene og brukerne får økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene» (sitat fra nettsiden til RETHOS på regjeringen.no). Dette er et mål UHR har støttet og bidratt til over flere år, og ville vært i tråd med styringsmodellen for lærerutdanningene og ingeniørutdanningene: Disse har mer overordnete rammeplaner/forskrifter, og lærestedene gis handlingsrom til å ta ansvar for utvikling og revisjon av nasjonale retningslinjer i samarbeid med yrkesfeltene det utdannes til.  Men for de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene innføres det nå et styringssystem som UHR mener at i vesentlig grad innskrenker UH-institusjonenes faglige autonomi og fullmakter.

Les hele UHRs høringssvar - Forslag til nasjonale retningslinjer for hver av 10 helsefaglige profesjonsutdanninger (RETHOS fase 2)