UHRs høringssvar: Forslag om endring i stillingsstrukturen (Underdal-utvalget)

Etter bred behandling i UHRs strategiske enheter og styre, sendte vi i dag inn vårt høringssvar på Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i stillingsstrukturen ved universiteter og høyskoler. Forslagene til Underdal-utvalget får betinget støtte fra UHR. Vi foreslår at noen av forslagene bør utredes nærmere og at navnene på de nye stillingene bør forbedres. Videre foreslår vi to postdok-varianter og at merittert professor tas i bruk i stedet for et fjerde stillingsnivå. 

Hovedkonklusjonene i UHRs høringssvar var som følger:

  • UHR støtter at dosentløpet avvikles, men det må etableres gode overgangsordninger.
  • UHR støtter etablering av FL-stigen, gitt at den innføres sammen med bedre karriereoppfølging, at bruken tydeliggjøres og at man finner en annen stillingsbetegnelse.
  • Forslaget om et 4. trinn på professor- og FL-stigen støttes ikke. I stedet foreslås det å videreutvikle ordningen med et toppnivå for merittert professor for begge stigene.
  • En rendyrking av postdoktorstillingen støttes, men det foreslås å utvikle to varianter. En i tråd med internasjonal praksis og rettet mot forskere som har ambisjon om videre karriere ved en annen institusjon, og en for de som skal kvalifisere seg til fast stilling ved institusjonen. I sistnevnte tilfeller mener vi at innstegsordningen bør brukes.
  • UHR mener forslaget om en egen fagstøttestige er interessant, men stillingen bør tydeliggjøres og bruken utredes nærmere, både når det gjelder gråsoner mot andre stillingsstiger, og når det gjelder hvilke ansattegrupper dette skal gjelde for.
  • En egen profesjons-ph.d. støttes ikke.

Universitets- og høgskolerådet presiserer at grunnleggende premisser for gode karriereveier i UH-sektoren er en helhetlig og effektiv karrierepolitikk, og strategisk og tydelig ledelse. Uavhengig av hvilken stillingsstruktur man velger, vil man være avhengig av disse premissene for å få ønsket effekt.

Les hele UHRs høringssvar.