Tapt mulighet for Forsknings-Norge

I forslaget til statsbudsjett 2021, viser regjeringen for svake ambisjoner når det gjelder investering i forskning. Vi er midt i en pandemi og i en stor omstillingsprosess, og økt satsing på forskning er nødvendig for å løse disse utfordringene på en god måte. 

Stabler med mynter med treklosser der det står 2021 - Klikk for stort bildeIllustrasjon statsbudsjett 2021 Shutterstock

Det er positivt at regjeringen øker sin innsats til forskning, men denne økningen endrer ikke det faktum at Norge bruker langt mindre på forskning ved universiteter og høyskoler enn våre naboland Sverige og Danmark, sier Dag Rune Olsen, styreleder i UHR.

Positiv til deltakelse i Horisont Europa og oppfølging av langtidsplanen 

UHR er glad for at regjeringen har besluttet å bli med i EUs niende rammeprogram Horisont Europa og at langtidsplanen for forskning og høyere utdanning følges opp med å styrke teknologiløft, kvalitet i høyere utdanning, digitalisering og bærekraft/grønn omstilling. Økt satsing på digitalisering og bærekraft er i tråd med UHRs innspill.

Ikke fullfinansiering av femte år i lærerutdanningen 

En femårig grunnskolelærerutdanning medfører økte kostnader for institusjonene på grunn av behov for ansatte med høyere kompetanse og mer praksis, og UHR er skuffet over regjeringens manglende finansiering av reformen. UHR vil følge dette opp i høringer på Stortinget for å sikre en finansiering som er mer i samsvar med institusjonenes behov, sier Dag Rune Olsen, styreleder UHR.  

Fortsatt ABE-kutt får negative konsekvenser 

Regjeringen følger også i dette budsjettet opp med et avbyråkratiserings- og effektivitetskutt (ABE). UHR mener regjeringen heller bør satse mer på kunnskapsutvikling. Et flatt administrativt kutt rammer ikke bare administrative funksjoner, men også støttefunksjoner til kjernevirksomheten ved våre universiteter og høyskoler. Skal vi hente mer tilbake fra EUs rammeprogram har vi behov for et godt administrativt støtteapparat til våre forskere. Det samme gjelder for utdanning - her vil et slikt kutt være negativt for kvaliteten i undervisning, utdanning og forskning. Det vil også kunne ramme kapasiteten til å drive studentaktiv læring, laboratoriearbeid og andre praktiske øvelser. Dette rimer dårlig med regjeringens uttalte satsing på høyere utdanning og forskning.