Politihøgskolens autonomi må respekteres

I dag sendte UHR brev til justis- og beredskapsminister Jøran Kallmyr der vi understreket at vi er opptatt av at styret vet Politihøgskolen skal ha reell autonomi når det gjelder den faglige og organisatoriske utviklingen av egen institusjon.

UHR mener det er viktig at styrene ved universiteter og høyskoler har tillit og reelt ansvar for kvaliteten på forskning og utdanning, og for at organiseringen av virksomheten skjer på en effektiv og god måte. Styrets lovfestede oppgaver må respekteres dersom styrets legitimitet skal ivaretas. Vi er videre opptatt av at styringsdialogen skjer gjennom tildelingsbrev og etatstyringsmøter, og at institusjonenes faglige autonomi respekteres.

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten. Utdanningen er en høyskoleutdanning, noe som innebærer at den er forskningsbasert. Det er derfor vesentlig at høyskolen har et sterkt fagmiljø for å drive forskning- og utviklingsarbeid i tillegg til faglig formidling. Per i dag er dette fagmiljøet størst i Oslo. Erfaringer fra andre universiteter og høyskoler er at det tar tid å bygge opp gode fagmiljøer og at det er viktig med en kritisk størrelse, noe regjeringen har vært opptatt av over tid.

Styret er det øverste beslutningsorganet ved alle norske universiteter og høyskoler. Ved Politihøgskolen er styrets oppgaver bestemt av §2 i Forskrift om Politihøgskolen og slår fast at styret er ansvarlig for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt. Dette må forstås som utdyping av § 24a i Lov om Politiet, hvor departementet gis anledning til å gi nærmere regler for styrets oppgaver og om høgskolens organisering og virksomhet.

Politihøgskolen har et kompetent og legitimt styre, i tråd med de oppgaver styret er pålagt gjennom lov og forskrift og er dermed det organ som er best skikket til å fatte beslutninger om hvordan Politihøgskolen bør utvikles i tråd med samfunnets behov og de rammer som er fastsatt av overordnet myndighet. Politihøgskolen kan naturligvis sies å også omfatte annen virksomhet enn den rent utdanningsmessige, slik som leir med betydning for nasjonal beredskap. Dersom slike argumenter skal gjøres gjeldende i diskusjon om campusstruktur er det rimelig at dette bringes inn av annen, kompetent myndighet enn styret. Dette må imidlertid komme klart til uttrykk i de etablerte styringsdialogene mellom departementet og høyskolens styre og ledelse.   

Universitets- og høgskolerådet ber justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr om å respektere styret ved Politihøgskolen sine vurderinger som innebærer at styret beslutter den interne organiseringen av virksomheten. Ved å sette styrets beslutninger og anbefalinger til side, vil statsråden undergrave styrets autoritet og dermed handlingsrom for å nå ambisiøse mål for Politihøgskolen.

Se også den fullstendige versjonen av brevet.