Lite ambisiøst budsjett

Bilde av Prop. 1S på svart bakgrunn - Klikk for stort bildeStatsbudsjett for 2020Sammenlignet med EUs rammeprogram for forskning hvor det foreslås en økning til 120 milliarder euro i planperioden, synes Universitets- og høgskolerådet at regjeringens forslag til budsjett for forskning og høyere utdanning er lite ambisiøst.

Regjeringen fortsetter å bruke litt mer enn 1 prosent av BNP mens EU har som mål 3 prosent av BNP. Dette er for lite ambisiøst. Vi er redd for at dette vil gå utover norsk forskning og høyere utdanning i internasjonal sammenheng, sier styreleder i UHR, Dag Rune Olsen.

Viderefører satsning på de tre opptrappingsplanene

Olsen intervjues i Vandrehallen - Klikk for stort bildeDag Rune Olsen intervjues av Martin Toft i Uniforum Universitets- og høgskolerådet Det er positivt at de tre opptrappingsplanene styrkes med 315 millioner kroner i 2020. Den foreslåtte økningen til grunnleggende IKT-forskning, er i tråd med UHRs innspill til statsbudsjett 2020.  

UHR er likevel bekymret for kuttet på 400 millioner i Forskningsrådet, som selv om dette er et engangskutt vil gi virkninger på forskningssatsingen. Olje- og energidepartementet kuttes også i sine forskningsmidler, og dette vil kunne utfordre utviklingen av ny teknologi, sier Dag Rune Olsen.

Effektiviseringskutt og basisbevilgning

ABE-kuttet er på 0,5 prosent for 2020. Dette er sjette året med slike kutt. Det burde vært mer målrettet i stedet for et flatt kutt fordi UH-institusjonene står i krevende omstillingsprosesser, sier Dag Rune Olsen, styreleder UHR.

For at UH-institusjonene skal ha en pådriverrolle i denne omstillingen må institusjonene ha kraft og handlingsrom til å gjennomføre strategiske prioriteringer. Institusjonene må ta større risiko, og det er behov for risikokapital.

Samtidig med effektiviseringskuttet bidrar også UH-institusjonene til digitaliseringsarbeidet i Unit samt flere pålagte tilleggsoppgaver. Alt dette er med på å presse basisbevilgningen. UHR er derfor bekymret for de effekter dette vil få for UH-institusjonenes evne og kapasitet til å følge opp sitt samfunnsoppdrag og vi er bekymret for de virkninger dette vil få på kvalitet i forskning og utdanning.

Studiefinansiering, levekårsundersøkelse og studentboliger

Gruppebilde foran kunstverk i vandrehallen på Stortinget - Klikk for stort bildeRektor ved UiS, Klaus Mohn, leder i NSO, Marte Øien og leder for UHR, Dag Rune Olsen i vandrehallen på Stortinget Universitets- og høgskolerådet  UHR er opptatt av god studiefinansiering og er glad for at regjeringen nå har fullført opptrappingen av studiestøtten. UHR støtter studentene krav om at neste steg må være å øke beløpet slik at det vil tilsvare 1,5 G. Det er bra at regjeringen følger opp satsingen på studentboliger og at det satses på 2200 studentboliger, og at det settes av midler til å gjennomføre en levekårsundersøkelse i 2020.