Innspill fra UHR til universitets- og høyskolelovutvalget

UHRs styre behandlet på møtet 17. juni 2019 et innspill til universitets- og høyskolelovutvalget. UHR har brukt bredden av sine felles- og fagstrategiske enheter som bakgrunn for innspillet. Det er særlig lagt vekt på forventninger om økt autonomi for universitetene og høyskolene i den nye lovteksten.

Istedenfor å omtale begrensningene i hva institusjonene kan instrueres i, jf. UH-lovens § 1-5, bør ny lovtekst formuleres slik at den omtaler det handlingsrommet universitetene og høyskolene faktisk har. Økt autonomi vil være et godt virkemiddel for å sikre at UH-institusjonene kan oppfylle sitt samfunnsmandat, spisse sine profiler og implementere en hensiktsmessig intern organisering, herunder avgjørelse om valgt eller tilsatt rektor. Det vil også være et godt virkemiddel for samarbeid med  lokalt, regionalt og internasjonalt arbeids- og næringsliv og med andre utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljø.

Lovteksten er i mange tilfeller for detaljert og konkret. Det har resultert i at reguleringer, som har gode intensjoner, på noen områder virker mot sin hensikt. Den nye loven bør i størst mulig grad åpne for at institusjonene og fagmiljøene kan utvikle nye faglige og pedagogiske opplegg uten å komme i konflikt med lover og regler. Her er hele innspillet fra UHR