Godt budsjett og viktige opptrappingsmål i langtidsplanen

Universitets- og høgskolerådet mener at statsbudsjett 2019 er et godt budsjett for sektoren.

Det er bra at langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er knyttet til budsjettprioriteringer og at det foreligger opptrappingsplaner allerede fra 2019. Vi er spesielt fornøyd med at kvalitet i høyere utdanning er et opptrappingsmål, og at balansen mellom forskning og høyere utdanning er jevnet mer ut, sier Mari Sundli Tveit, styreleder i UHR. 

 

UHR ser det som meget positivt at flere departementer trekkes inn i den reviderte langtidsplanen, og vi forventer at dette følges opp i hele perioden. Langtidsplanen er fremtidsrettet og i tråd med nasjonale og internasjonale prioriteringer som for eksempel FNs bærekraftsmål. Vi er svært tilfreds med å ha fått inn flere av våre innspill i prioriteringene, og at humaniora og samfunnsvitenskap har fått en tydeligere rolle i planen.  

Bygg

UHR har vært opptatt av å få på plass en plan for bygg som er forutsigbar og transparent. Vi er derfor fornøyd med at langtidsplanen nå har et eget kapittel for bygg, og at det er mer likebehandling av universiteter og høyskoler uavhengig om de eier eller leier bygg.

Utviklingsavtaler

UHR er positive til utviklingsavtaler, men har stilt spørsmålstegn ved om det vil fremme intensjonene ved disse avtalene å knytte finansiering til. Vi mener det er bra at en eventuell finansiering ses i sammenheng med arbeidet med forenkling av mål- og resultatstyring, noe som er helt i tråd med tidligere innspill fra UHR.

Studiefinansiering og studentboliger

UHR er opptatt av god studiefinansiering som muliggjør gode læringsprosesser for studentene. Vi støtter derfor studentenes krav om at studiestøtten må økes til 1,5 G. Det er bra at regjeringen følger opp opptrapping av studiestøtten med en ekstra uke, og at det satses på 2200 studentboliger i 2019. Vi mener imidlertid at satsingen på studentboliger burde vært større, og foreslo i vårt innspill til budsjett 3000 studentboliger. Vi stiller oss tvilende til om endringen i konverteringsordningen er et bidrag til bedre studiefinansiering og hvorvidt det vil føre til et ønsket mål om mindre frafall og større gjennomføring.

Studieplasser og rekrutteringsstillinger

Det er ikke foreslått nye studieplasser i budsjettforslaget, og UHR etterlyser derfor flere studieplasser – ikke minst som et middel til å nå målene i langtidsplanen. Vi mener også det er behov for flere rekrutteringsstillinger.

Pilot – praksis i helse- og sosialfagene i kommunene

UHR er svært fornøyd med forslaget om å etablere et pilotprosjekt for organisering og finansiering av praksis i helse- og sosialfagutdanningene i kommunene. Dette er helt i tråd med innspill som UHR har fremmet de siste årene. Prosjektet vil være viktig for kvaliteten i og rekrutteringen til kommunale og helse- og velferdstjenester.