Gjennomgang av virkemiddelapparatet for forskning og innovasjon i næringslivet

Nærings- og fiskeridepartementets og Finansdepartementets oppdrag om å foreta en helhetlig gjennomgang av virkemidlene for forskning og innovasjon i næringslivet, har som mål å kartlegge bedriftenes behov, se på overlapp mellom aktørene og ordningene og foreslå tiltak. Virkemiddeltilbudet skal gjøres mer oversiktlig, brukervennlig og effektivt. 

UHR mener det vil være en styrke for arbeidet, også for kartleggingen av bedriftenes behov og vurdering av hvilke muligheter som finnes, dersom den største kunnskapsproduserende sektoren, universitetene og høyskolene - og også instituttsektoren, blir involvert i arbeidet. Samarbeid på tvers av sektorene er essensielt for å sikre best mulig kunnskapsutvikling, ressursutnyttelse og innovasjon.

Universiteter og høyskoler er en del av politikken for næringsutvikling og innovasjon. For å oppnå en mest mulig helhetlig analyse, sikre at alle gode krefter brukes på beste måte når fremtidige strategier skal legges, og ivareta satsinger som allerede er gjort blant annet på kompetanseoppbygging, mener UHR at det vil være nyttig om vår sektor inviteres mer aktivt med i det videre arbeidet med virkemiddelapparatet for forskning og innovasjon i næringslivet.