Webinar - UHRs innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning

UHR inviterer UHRs styre, alle institusjonslederne og arbeidsutvalgene i UHRs strategiske enheter til webinar om den neste langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

 

Dato
24. august 2021
Tid
9:00 - 11:00
Sted
Zoom

Langtidsplanen skal legges frem høsten 2022, samtidig med statsbudsjettet for 2023. Kunnskapsdepartementet har bedt om skriftlige innspill til arbeidet, med frist 10. september 2021. 

Flere av UHRs strategiske enheter har kommet med innspill til arbeidet. Innspillene ligger på UHRs temaside om arbeidet med langtidsplanen. Styret skal behandle det endelige innspillet på styremøtet 3. september. Diskusjonene på webinaret vil være et viktig oppspill til styrets diskusjon. Sekretariatet har utarbeidet et foreløpig utkast til innspill (PDF, 275 kB), som et utgangspunkt for webinaret. 

Program

 

09.00-09.05: Innledning ved styreleder i UHR Sunniva Whittaker 

09.05-09.40: En langtidsplan for høyere utdanning og forskning?

Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning, spesielt den første versjonen, ble kritisert for å inneholde for lite om høyere utdanning. Den gjeldende langtidsplanen omfatter en opptrappingsplan på 250 millioner kroner til kvalitet i høyere utdanning, men likevel oppleves ikke høyere utdanning som like integrert i planen som forskning. Hvordan skal vi sørge for at den neste langtidsplanen blir en plan også for høyere utdanning? Hvordan kan vi bruke langtidsplanen til å utvikle både kapasiteten og kvaliteten i norsk høyere utdanning i den neste fireårsperioden? På hvilken måte kan langtidsplanen stimulere samspillet mellom høyere utdanning, forskning og innovasjon? 

Forberedte innlegg:  

 • Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir.)  
 • Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU  
 • Stine Grønvold, prorektor for utdanning ved HiNN  
 • Tuva Todnem Lund, leder i Norsk studentorganisasjon
 • Diskusjon i plenum 

09.40-10.10: Samfunnsoppdrag i en norsk kontekst

Et av spørsmålene i høringsbrevet fra Kunnskapsdepartementet lyder «Hvis det skal utvikles virkemidler for samfunnsoppdrag/"missions" i Norge, hvordan bør de være innrettet, og på hvilke områder er samfunnsoppdrag særlig aktuelt?»  I sitt arbeidsnotat 2020:4 Samfunnsoppdrag grønt skifte. «Missions»: politikk, modell og praksis i forskning og innovasjon beskriver NIFU samfunnsoppdrag slik: «Målrettede samfunnsoppdrag er […] banebrytende tiltak med mål om å finne løsninger på spesifikke teknologiske og/eller samfunnsmessige problemer […]. Forskning og innovasjon er viktige komponenter, men oppdragene krever også politiske tiltak for å nå sine mål, slik som reguleringer og langsiktig forankring. Oftest står offentlig sektor som pådriver og initiativtaker til satsinger, men det finnes også flere eksempler på missions initiert av privat sektor. Oppdragene særpreges av å inkludere mange forskjellige typer aktører og går på tvers av flere sektorer.» Dersom det skal utvikles norske samfunnsoppdrag, hvordan bør de innrettes for at universiteter og høyskoler kan ta en aktiv rolle? 

Forberedte innlegg:  

 • Klaus Mohn, rektor ved UiS og styremedlem i UHR 
 • Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet 
 • Siri Granum Carson, professor i filosofi ved NTNU og direktør for NTNU Havrom 
 • Diskusjon i plenum 

10.10-10.20: Pause

10.20-10.50: Hvordan sikre den forskerinitierte forskningen?

Den forskerinitierte, langsiktige og grunnleggende forskningen er vår kunnskapsberedskap for å møte de utfordringene vi ikke kjenner i dag. Internasjonalt fremragende forskning krever forutsigbare og stabile rammevilkår over lang tid. I denne sammenhengen er langtidsplanens tidshorisont på 10 år kort. Hva må langtidsplanen inneholde av styringssignaler og budsjettprioriteringer for å ivareta den langsiktige forskerinitierte forskningen?  

Forberedte innlegg:   

 • Åse Gornitzka, prorektor ved UiO og leder for UHR-Forskning   
 • Dag Rune Olsen, rektor ved UiT
 • Lars Holden, leder for Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA)  
 • Diskusjon i plenum 

10.50-11.00: Avslutning/oppsummering ved styreleder i UHR Sunniva Whittaker

 

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte Anne Karine Nymoen i UHRs sekretariat.