ContentStart

UHRs arbeid med fagfornyelsen i grunnopplæringen

Kunnskapsløftet skal fornyes, og målet er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Verdigrunnlaget skal løftes fram i læreplanene, og elevene skal blant annet jobbe tverrfaglig med demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Nye læreplaner vil være klare høsten 2020.

Les mer om fagfornyelsen på Utdanningsdirektoratets nettsider og i
Meld. St. 28 (2015-2016) Fag – Fordypning - Forståelse om fornyelsen av grunnopplæringen og videregående opplæring.

UHR-Lærerutdannings rolle i arbeidet med fagfornyelsen
UHRs fagstrategiske enhet UHR-Lærerutdanning er part i fagfornyelsen sammen med Utdanningsforbundet, Norsk lektorlag, Skolelederforbundet, KS, Sametinget, Elevorganisasjonen og Skolenes Landsforbund.
UHR-Lærerutdannings representant i Kunnskapsdepartementets referansegruppe for fagfornyelsen er nestleder i UHR-Lærerutdanning Kirsti Engelien, UiO. UHR-Lærerutdannings representant i Utdanningsdirektoratets arbeidsgruppe for fagfornyelsen er medlem i UHRs programgruppe for nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningene Bjørn Smestad, OsloMet - Storbyuniversitetet.

Tidsplan for fagfornyelsen
Klikk her for å gå direkte til Utdanningsdirektoratets oversikt.

Viktige datoer våren 2018: 

  • April 2018 – Frist for å foreslå engasjerte og dyktige personer til arbeidet med å utvikle selve læreplanene er 9. april 2018
  • Mars 2018 - Ferdige utkast til kjerneelementer publiseres på udir.no og alle kan gi innspill på utkastene i en spørring. Frist for innspill er 17. april 2018.
  • Juni 2018 - Kunnskapsdepartementet fastsetter kjerneelementer i fag


UHR setter fagfornyelsen på dagsorden på følgende UHR-arenaer våren 2018:

  • UHR-Utdanning 13. februar 
  • UHR-Lærerutdanning 21. mars 
  • Lærerutdanningskonferansen 25. og 26. april: En lærerutdanning for framtidens barnehage og skole. Forventninger til lærerutdanningene i møtet med nye styringsdokumenter for skole og barnehage.
ContentEnd