ContentStart

Terminologi

Velkommen til UHRs termbase

Dette er en ordliste med 2000 engelskbokmål/bokmålengelske og engelsknynorsk/nynorskengelsk administrative termer fra universitets- og høgskolesektoren.

Termbasen oversetter fra bokmål/nynorsk til britiskengelsk og omvendt. (Basen bruker Oxford University Press standard). Basen inneholder setninger i enkle anførselstegn som viser hvordan ord er brukt. Kryssreferanser til andre termer i basen og språktips er i dobbel anførselstegn. Basen har mange brukervennlige funksjoner og det er anbefalt å lese søketipsene.

Du finner basen her:

Bokmål: termbase.uhr.no
Nynorsk: termbase.uhr.no/nn/

Basen er åpen for alle, men opphavsretten ligger hos Universitets- og høgskolerådet (UHR). UHR har ansvar for termbasen som er utarbeidet av en arbeidsgruppe for engelsk administrativ terminologi, nedsatt av UHR. Arbeidsgruppen består av representanter fra UH-sektoren og ledes fra 2016 av Christopher Wales, NLA Høgskolen. 

Vennligst send eventuelle kommentarer/forslag til nye ord til termbasen til: termbase@uhr.no

I tillegg anbefaler UHR nettsidene "English Matters" og "NTNU's English Style Guide" som gir mange gode språktips og oversettelser av spesielle termer fra UH-sektoren:

http://www.ntnu.edu/english-matters/
http://www.ntnu.edu/english-matters/ntnu-english-style-guide

Kunnskapsdepartementet har ikke bedt UHRs terminologigruppe om å revidere de engelske oversettelsene av stillingsbetegnelsene for ansatte i høyere utdanning. Dette blir gjort av Utenriksdepartementet (UD), se UDs oversettelsestjeneste: Viktige stillingsbetegnelser i statsforvaltningen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/veiledninger/2010/stillingsbetegnelser.html?id=629907

Andre nyttige kilder for terminologi finnes på Språkrådets webside:

http://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Terminologi/

Welcome to UHR's termbase

This is a collection of 2000 administrative terms with English - Norwegian bokmål/Norwegian bokmål - English and English - Norwegian nynorsk/Norwegian nynorsk - English translations, from the Norwegian Institutions of Higher Education.

The termbase translates from Norwegian bokmål/Norwegian nynorsk to British English and the other way round. (The base uses the Oxford University Press house style.) When the term is followed by a sentence in single inverted commas this shows its usage. Cross references to other terms in the base and elsewhere are in double inverted commas. The termbase has many user friendly functions and it is recommended that you read the search tips.

You can find the database here:
 
Norwegian bokmål: termbase.uhr.no
Norwegian nynorsk: termbase.uhr.no/nn/

The base is for free public use but is the property of the Norwegian Association of Higher Education Institutions (UHR) in Oslo. UHR is responsible for the termbase. The recommended English translations have been made by a working group for Norwegian - English educational terminology. This group was appointed by UHR and consists of representatives of a selection of higher education institutions in Norway. The group is headed by Christopher Wales, associate professor, NLA University College. 


Please send any comments regarding the termbase to: termbase@uhr.no

UHR recommends the "English Matters" portal and "NTNU's English Style Guide" which contain language tips, recommended translations and useful links for those working in higher education: 

http://www.ntnu.edu/english-matters/
  
http://www.ntnu.edu/english-matters/ntnu-english-style-guide

The terminology working group at UHR has not asked by the Ministry of Education and Research to revise the English translations of titles for staff working in Higher Education. This is done by UD,
see UDs oversettelsestjeneste: Viktige stillingsbetegnelser i statsforvaltningen.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/veiledninger/2010/stillingsbetegnelser.html?id=629907  

Other useful sources for terminology are found on Språkrådets website: 

http://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Terminologi/

ContentEnd