ContentStart

Språkpolitisk plattform

Her finnes UHRs språkpolitiske plattform og lenker til UHRs medlemsinstitusjoners språkstrategier.

 • UHR satte i 2005 ned et utvalg som skulle legge frem en rapport med språkpolitiske anbefalinger til universitets- og høgskolesektoren. Utvalget leverte sin rapport til UHR i juni 2006, rapporten ble deretter sendt på høring i sektoren. Rapporten kan lastes ned her (pdf). Etter høringen vedtok UHRs styre i februar 2007 en språkpolitisk plattform med anbefalinger for sektoren.

 

Overordnede språkpolitiske retningslinjer

 • Det bør utarbeides språkstrategi ved den enkelte institusjon. Språkstrategien må være utformet slik at den ivaretar og fremmer bruk av norsk språk, likevel slik at engelsk eller annet internasjonalt språk kan brukes der det er hensiktsmessig
 • UHR vil arbeide for en bevisstgjøring i forhold til valg av både undervisnings- og publiseringsspråk
  - Undervisningsspråket ved universiteter og høgskoler bør til vanlig være norsk
  - Samisk og norsk er likestilte offisielle språk. Samisk språk skal derfor likestilles med norsk i denne
  plattformen i de institusjoner og fag der det er naturlig
  - Engelsk eller andre språk kan brukes i de sammenhenger der det er faglig hensiktsmessig og/eller nødvendig
  - Vitenskapelig publisering og formidling skal skje på det språk som er mest relevant og naturlig for det aktuelle fagmiljøet og tilpasset aktuell målgruppe
 • Studenter på høyere nivå skal kjenne til og kunne bruke fagspråk både på norsk og på engelsk eller annet internasjonalt språk
 • Institusjonene bør utarbeide språkstrategier som sikrer parallellspråklighet, dvs. norsk som nasjonalt fagspråk og engelsk som internasjonalt fagspråk
 • Institusjonene bør utvikle refleksjon omkring demokrati, formidling og språkbruk

 

Den språkpolitiske plattformen kan lastes ned her. (pdf)

 

Språkstrategi ved UHRs medlemsinstitusjoner:

 

 

ContentEnd