ContentStart

Open Access

Mottok anbefalinger for åpen tilgang til forskning

Kunnskapsdepartementet mottok 14. juni 2016 et forslag til nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater. Et nasjonalt vitenarkiv og en finansieringsordning som belønner publisering i åpne tidsskrift er blant de viktigste anbefalingene. Les mer på KDs nettsider: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/apen-tilgang/id2504079/

Rapporten kan lastes ned her:
https://www.regjeringen.no/contentassets/6b8af231907a4899a7a05c72b7416191/rapport-nasjonale-retningslinjer.pdf

 

Vi viser til  www.openaccess.no  for nyheter og generell informasjon om Open Access. Se også NORA - Norwegian Open Research Archive 

Juni 2009: Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner

UHR oppfordrer alle medlemsinstitusjonene om å følge signalene i Forskningsmeldingen og fortsette arbeidet med å gjøre flere vitenskapelige artikler åpent tilgjengelig ved å:

 Løfte fram Open Access som et viktig forskningspolitisk anliggende gjennom å:

 • Innarbeide mål og tiltak i forskningsstrategiske planer og retningslinjer.

 Stimulere til en kultur for kunnskapsspredning ved å:

 • Informere institusjonens ansatte om merverdien ved å gjøre forskningsresultatene åpent tilgjengelige.
 • Oppfordre forfatterne til å beholde retten til å tilgjengeliggjøre i åpent arkiv, for eksempel ved bruk av standardkontrakt. Det er i tillegg nødvendig å ha kompetanse for rettighetsklarering ved institusjonen, samt et støtteapparat for praktisk tilrettelegging.
 • Stille krav om obligatorisk innlevering av publiserte, vitenskapelige artikler til institusjonens fulltekstarkiv.
 • Oppfordre forfattere til å tilgjengeliggjøre sine vitenskapelige artikler i institusjonens fulltekstarkiv.
 • Vurdere opprettelse av en ordning for automatisk utløsning av midler til forfattere som publiserer i Open Access-tidsskrifter for dekking av tidsskriftets kostnader i forbindelse med fagfellevurdering.

 Legge praktisk til rette gjennom å:

 • Videreutvikle en brukervennlig infrastruktur, blant annet ved å legge til rette for kopling mellom forskningsdokumentasjonssystemet og institusjonens fulltekstarkiv.
 • Sikre at det skilles mellom ulike dokumenttyper i de institusjonelle arkivene og at skillene fremgår klart ved søk og bruk av arkivene.
 • Utvikle institusjonens kunnskaps- og erfaringsgrunnlag gjennom å utføre piloter i enkeltmiljøer.
 • Vise frem de gode eksemplene for å inspirere forfatterne til å gjøre sin arbeider åpent tilgjengelige.

 Oppfordringen er sendt i brev til alle institusjonene, les hele brevet her.

March 2009:Greater access to Norwegian scientific publications.
In June 2008, the Norwegian Ministry of Education and Research requested that the Norwegian Association of Higher Education Institutions (Universitets- og høgskolerådet, UHR) advise the Ministry on which measures should be prioritized to stimulate an increase in the Open Access publication of peer-reviewed scientific articles.

The Ministry requested proposals on measures directed at encouraging self-archiving as well as other Open Access publishing activities, with an aim of increasing the availability of research results through encouraging use of Open Access. UHR presented its report on 30 January 2009.  A summary in English of UHR's recommendations can be downloaded here in pdf:  Greater access to Norwegian scientific publications.

Januar 2009: UHR anbefaler Kunnskapsdepartementet å satse på Open Access.
UHR sendte 30. januar 2009 en rapport til Kunnskapsdepartementet som svar på henvendelsen om råd i forhold til å stimulere til mer åpen tilgang til forskningsresultater (se lenger ned på siden). UHR mener at tilgang til vitenskapelige resultater er et viktig forskningspolitisk spørsmål. En positiv holdning Open Access-initiativet fra Kunnskapsdepartementet vil få stor betydning for utviklingen ved institusjonene. Kunnskapsdepartementet bør derfor støtte fri tilgang i politikkutformingen og i oppfølgingen av universiteter og høyskoler. Kunnskapsdepartementet bør oppfordre institusjonene til å utarbeide strategier og retningslinjer som bidrar til åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner i sine strategier for forskning.
Rapporten kan lastes ned her i pdf: Økt tilgang til norske forskningsresultater. Anbefalinger fra arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs forskningsutvalg. 30. januar 2009

Januar 2009: Norges forskningsråd har vedtatt nye prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelig publisering. Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelig publisering slår fast at vitenskapelige tidsskriftsartikler som bygger på FoU-prosjekter finansiert av Forskningsrådet, skal lagres i åpne digitale arkiv og dermed gjøres tilgjengelig for alle interesserte. Forskningsrådet understreker imidlertid at slik arkivering ikke må bryte med forfatteres og utgiveres rettigheter. Mer om saken  og lenke til prinsippene finnes her

 Oktober 2008:
UHR har fått oppdatert undersøkelsen av norsk publisering (vitenskapelige artikler) sett i forhold til hvor mange av dem som i teorien kunne ha vært deponert i et institusjonelt arkiv med tall for 2007. Den oppdaterte undersøkelsen er utført av hovedbibliotekar Sigbjørn Hernes fra Høgskolen i Lillehammer. Publisering fra 2005/2006 ga en potensiell dekningsgrad på 47%  for arkivering av post-print i institusjonelle arkiver, kode grønn og blå i Sherpa/Romeo (se lenger nede på siden for lenke til undersøkelsen). Tallene for 2007 viser en nedgang til 40%. Det er ikke entydige svar på hva nedgangen skyldes, det kan skyldes at det publiseres mer i Norge, men i kanaler som ikke er dekket av Sherpa/Romeo. Estimatet som er lagt ut her er sikre tall og et forsiktig anslag. Oversikten her  gir også informasjon om tidsskrifter som ikke er registrert i Sherpa/Romeo med antall artikler for publiseringsåret 2007. Det reelle tallet for potensiell deponering i institusjonelle arkiver for norske artikler ligger høyere enn undersøkelsen viser. 

August 2008: UHR oppretter en arbeidsgruppe for Open Access for å svare på henvendelsen fra KD 

UHRs forskningsutvalg har vedtatt å opprette en arbeidsgruppe for å svare på KDs forespørsel om råd i forhold til å stimulere til mer åpen tilgang til forskningsresultater (se lenger ned på siden).

Arbeidsgruppens sammensetning er slik:
Yngvild Wasteson, prorektor, Norges veterinærhøgskole (leder)
Per Kristian Egeberg, Universitetet i Agder, viserektor for forskning
Siri Skjold Lexau, prodekan for forskning og formidling, HF-fakultetet, Universitetet i Bergen
Hilde Westbye, universitetsbibliotekar og jurist, Universitetet i Oslo
Tina Lingjærde, gruppeleder USIT og daglig leder av Frida, Universitetet i Oslo
Even O. Sørland, Studentrepresentant NSU

Sekretariat:
Sigrid Tollefsen, sekretær for UHRs administrasjonsutvalg og bibliotekutvalg
Tlf 22 45 39 62
E-post: sigrid.tollefsen@uhr.no

Berit Hyllseth, sekretær for UHRs forskningsutvalg
Tlf: 22 45 39 63
E-post: berit.hyllseth@uhr.no

Juni 2008: KD ber om innspill og råd om Open Access fra UHR og Norges forskningsråd
KD ber om å få innspill og råd om tiltak og oppfølging av Open Access for ulike aktører. KD ønsker å se på muligheter for å stimulere til mer åpen tilgang til forskningsresultater. Departementet er opptatt av å ivareta den akademiske friheten og at forskere skal stå fritt mht hvor de ønsker å publisere sine resultater. KD ber spesielt om råd i forhold til spørsmålet om egenarkivering bør være obligatorisk og hvilke problemstillinger som da eventuelt må løses. KD er også opptatt av hvilke konsekvenser dette har for infrastruktur og støtteapparat og hvilke kostnader dette fører med seg, både økonomiske og administrativt. Kunnskapsdepartementet har også sendt tilsvarende henvendelse til Forskningsrådet. Frist for innspill til KD er satt til 1. desember 2008.

I UHR vil det bli etablert en arbeidsgruppe for å svare på henvendelsen, og gruppen legges til UHRs forskningsutvalg. Forskningsrådet og UHR vil koordinere arbeidet underveis i prosessen.
Brevet fra KD kan leses her.

April 2008: Analyse av forlagenes OA-policy og norsk publisering 2005-2006.
UHR har fått utført en undersøkelse av norsk publisering (vitenskapelige artikler) i 2005-2006 og sett på hvor mange av dem som i teorien kunne ha vært deponert i et institusjonelt arkiv. Pr i dag er det svært få artikler som er publisert i norske institusjonelle arkiver. Undersøkelsen er utført av Sigbjørn Hernes fra Høgskolen i Lillehammer og viser at av 19070 artikler fra 2005-2006 kunne 47% av de ferdig publiserte artiklene vært lagt ut i institusjonsarkiv. I tillegg er det 27% der vi ikke kjenner forlagets policy (blant dem mange nordiske). Antakelig er potensiell dekningsgrad enda høyere.
Last ned resultatene fra undersøkelsen her [pdf]


25:01.08: EUA arbeidsgruppe anbefaler Open Access
EUA vedtok i "Council meeting" 25.01.08 Innstillingen fra EUAs arbeidsgruppe for Open Access. EUA startet i januar 2007 en arbeidsgruppe for Open Access i EUA. UHR har oppnevnt professor Rune Nilsen, UiB, som medlem av arbeidsgruppen. Gruppen har vært ledet av Dr Sijbolt Noorda, tidligere president of The Universiteit van Amsterdam og nå president i VSNU (vereniging van universiteiten). Arbeidsgruppens anbefalinger retter seg inn mot 3 nivåer:

A. Anbefalinger for universitetsledelsen. Her fokuseres det på betydningen av policy-arbeid, åpne institusjonelle arkiver, selvarkivering blant institusjonens forskere og arbeid med rettighetsklarering.
B. Anbefalinger for rektorkonferanser. Her fokuseres det på arbeid rettet inn mot nasjonale forskningsfinansierende institusjoner og betydningen av informasjonsarbeid (raise awareness).
C. Anbefalinger for EUA. EUA bør fortsette å bidra til policy-diskusjoner om Open Access på europeisk nivå, særlig med fokus på arbeidet som gjøres fra EU/ER Cog andre internasjonale initiativer.

 

EUA-retningslinjene ligger her.

09.01.08: UHR støtter Open Access-publiseringskonsortium for "High Energy Physics (HEP), SCOAP3.
UHRs generalsekretær Ola Stave signerte 09.01.08 "Expression of Interest" på vegne av norske institusjoner til SCOAP3.

CERN har tatt initiativ til et Open Access-publiseringskonsortium for "High Energy Physics (HEP)". Initiativet går ut på å konvertere høy-kvalitets artikler til Open Access. I den nye modellen vil forlagets abonnementsinntekter komme fra SCOAP3 (The Sponoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) og ikke direkte fra institusjonene som abonnerer på tidsskriftene. SCOAP3 er et globalt nettverk av HEP-finansierende institusjoner, forskningsinstitutter og bibliotek. Hver SCOAP3-partner vil få tilbakebetalt summen som betales inn til SCOAP3 gjennom oppsigelse av tidsskrifter som flyttes over i den nye modellen.

Finansiering og bidrag til SCOAP3 er avhengig av det enkelte lands publiseringsaktivitet. For Norges del er andelen beregnet til 33 000 Euro. Avgiften vil bli regulert hvert år.

UHR har i samarbeid og forståelse med fagmiljøene, Norges forskningsråd og ABM-utvikling påtatt seg å koordinere norsk deltakelse i SCOAP3. Norsk deltakelse i SCOAP3 avhenger av at berørte institusjoner betaler en andel av norsk bidrag og UHR vil kontakte de aktuelle institusjonene og legge frem et forslag til betalingsmodell.
Les UHRs "Expression of Interest" her. Les mer om SCOAP3 her og om CERN og Open Access her.

NORA
14.12.07: KD bevilger driftsmidler til NORA for 2008 - UHR har arbeidet for videreføring av NORA
Kunnskapsdepartementet signaliserer nå at det vil bli bevilget driftsmidler for 2008 for å sikre videreføring av Norwegian Open Research Archives (NORA), en nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv.

Universitetet i Oslo har på vegne av prosjektgruppen sendt en henvendelse til Kunnskapsdepartementet der de ber departementet om å støtte videreføring av prosjektet som har vært vellykket. Nåværende prosjektfinansiering gjelder ut desember 2007. UHR har sendt et oppfølgingsbrev til KD der vi støtter søknaden til NORA. Les UHRs brev her [doc].

UHR B og NORBIB
UHRs bibliotekutvalg vedtok 7. desember 2006 at prosjektleder for NORA-prosjektet  skal være utvalgets kontakt i Norbib-programmet. Prosjektleder for NORA fra 2008 er Jan-Erik Frantsvåg, Universitetet i Tromsø

2005: UHR-anmodning til medlemsinstitusjonene
UHR sendte 25. januar 2005 en henstilling til sine medlemsinstitusjoner om å ta i bruk åpne institusjonelle arkiver og publisere i Open Access tidsskrifter. Les brevet her

 


Open Access i EU

20. august 2008: Better access to scientific articles on EU-funded research: EU-kommisjonen lanserer pilot prosjekt:
EU-kommisjonen vil sikre at resultater fra det 7. Rammeprogrammet fra 2007-2013 blir spredt for å sikre maksimal utnyttelse og innvirkning. Pilotprosjektet vil sørge for tilgang til EU-finansiert forskningsreultater, primært fagfellevurderte artikler med en embargo fra 6-12 måndeder. Piloten vil omfatte rundt 20% av det 7.Rammeprogrammets budsjett på områder som helse, energi, miljø, samfunnsvitenskap og IKT.

17. desember 2007:

22 -23 november 2007: Council Conclusions on scientific information in the digital age: access, dissemination and preservation, Council meeting, Brussels.

7. februar 2007: UHRs generalsekretær signerte 7. februar 2007 en anmodning til EU-Kommissionen om å garantere fri offentlig adgang til forskningsresultater.

Anmodningen oppfordrer Kommisjonen til formelt å godkjenne anbefalingene i rapporten Study on the Economic and Technical Evolution of the Scientific Publication Markets of Europe, som er skrevet på bestilling av Kommisjonen. Rapporten som ble offentliggjort i mars 2006 kom med anbefalinger til hvordan en bred leserskare kan få adgang til å lese vitenskapelige artikler om nye forskningsresultater. UHR sendte høringssvar på rapporten, og deltok også på oppfølgingskonferansen 15-16. februar 2007 der denne anmodningen ble overlevert Kommisjonen. Se mer om anmodningen her: http://www.ec-petition.eu/

Det er opprettet en egen webside for Scientific Information i EU-kommisjonen. Les UHRs svar til rapporten her [pdf]. Pressemelding og lenke til rapporten finnes her

EU-Kommisjonen publiserte også i februar 2007 "Communication on Scientific Information in the Digital Age: Access, Dissemination and Preservation" se http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/communication-022007_en.pdf

Desember 2006: Det europeiske forskningsrådet (ERC ) lanserte i desember 2006 ERC Scientific Council Statement on Open Access der de støtter prinsippene om åpen tilgang til forskningsresultater. Les dokumentet her.

The European Research Advisory Board (EURAB) ga også i desember 2006 ut en "Policy on open access" der det anbefales at EU-finansiert forskning i 7. Rammeprogram skal være tilgjengelig etter Open Access-prinsippene. Les dokumentet her.
Spørsmålet er nå under videre utredning. EUAs arbeidsgruppe arbeider tett opp mot arbeidet i EU.

Annet nytt:

09.09.08: NOU foreslår Open Access til offentlig finansiert forskning
NOU 2008: 14 Samstemt for utvikling? Hvordan en helhetlig norsk politikk kan bidra til utvikling i fattige land foreslår i kapittel 8, tiltak 8 at norske myndigheter bør pålegge offentlige forskningsinstitusjoner og mottakere av offentlige forskningsmidler å gjøre forskingsresultater offentlig tilgjengelig ved å 1) legge ut publiserte artikler og resultater i fritt tilgjengelige elektroniske databaser (Open Access), tilsvarende det som nå gjøres i EU, USA og en rekke andre steder, og 2) lisensiere ut patentert teknologi på gunstige vilkår til lavinntektsland.Utviklingsutvalget ble oppnevnt av Regjeringen i statsråd 8. desember 2006. Utredningen ble avgitt til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim 9. september 2008.  

07.05.2008: Harvards juridiske fakultet innfører obligatorisk egenarkivering
Harvard Law School vedtok 7. mai 2008 at alle ansatte skal gjøre sine forskningsarbeider åpent tilgjengelig gjennom et institusjonelt arkiv. Se mer her

12.02.2008: Harvards fakultetet for humaniora og naturvitskap innfører obligatorisk egenarkivering
Fakultetet for humaniora og naturvitskap ved det amerikanske universitetet Harvard vedtok 12. februar 2008 å gi universitetet retten til å legge alle fakultetets vitenskapelige artikler i Harvards eget institusjonsarkiv.
Se mer her.

26.12.07: National Institutes of Health med vedtak om åpen/offentlig tilgang til forskningsresultater
Den 26 desember signerte president Bush et budsjettvedtak som inkluderer et avsnitt der National Institutes of Health pålegges å gi allmennheten fri tilgang til forskningsresultater som støttes fra NIH. NIH har tidligere hatt en policy som ber (requests) om dette, men det har vist seg å ha svak effekt. Det har pågått en intensiv debatt om dette i flere år og denne ledet etterhvert fram til den kongressbeslutningen som presidenten nå gikk inn for. Beslutningen sier følgende:
"The Director of the National Institutes of Health shall require that all investigators funded by the NIH submit or have submitted for them to the National Library of Medicine's PubMed Central an electronic version of their final, peer-reviewed manuscripts upon acceptance for publication to be made publicly available no later than 12 months after the official date of publication: Provided, That the NIH shall implement the public access policy in a manner consistent with copyright law."

Beslutningen vil få stor betydning mht å fremme utvikling for Open Access:

 • NIH er den første amerikanske forskningsfinansierende institusjon som fatter et slikt vedtak.

 • Det er første gang en beslutning om krav på Open Access tas av en regjering el tilsvarende

 • NIHs policy har i løpet av flere år vært kilde til stor strid mellom tilhengere og motstandere av Open Acces og en nå avgjort i favør av Open Access.

 • NIH er verdens største forskninsgfinansierende institustusjon med ett 2007-budjett på 28 milliarder USD, og forskningen resulterer i ca 65 000 vitenskapelige artikler årlig

Vedtaket tillater en embargo på opp til 12 måneder, men hovedsaken er at det nå stilles et bestemt krav som også innebærer en umiddelbar deponering av artikkelen til NIH.

Kilde: SPARC Open Access Newsletter 117, http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/01-02-08.htm og Kungl.biblioteket-Sveriges nationalbibliotek: http://www.kb.se/om/projekt/openaccess/nyheter/2008/Varldens-storsta-forskningsfinansiar-kraver-Open-Access/

14.12.07: Kunnskapsdepartementet signaliserer nå at det vil bli bevilget driftsmidler for 2008 for å sikre videreføring av NORA. Se mer om saken lenger opp på siden.

 

ContentEnd