ContentStart

Høring-praksisveilederutdanning

Høring – retningslinjer for praksisveilederutdanning
Arbeidet med nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanning er et ledd i UHRs arbeid med oppfølging av anbefalingene i sluttrapporten fra UHR-prosjektet Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglig høyere utdanning (Praksisprosjektet) som ble gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet i perioden 2014-2015. Her ble det konkludert med at et av de viktigste tiltakene for økt kvalitet i praksisstudiene, uansett profesjonsutdanning, er å satse mer systematisk på å utvikle praksisveiledernes kompetanse.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) ved Nasjonal fagstrategisk enhet for utdanning og forskning innen helse- og sosialfag (NFE-HS) sender med dette på høring Forslag til nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanning. Endelig forslag legges fram for godkjenning i NFE-HS-møtet 23.-24. november 2017.

Høringsfrist: 1. november 2017

Høringssvar sendes UHR på e-post postmottak@uhr.no

Høringsbrev og høringsinstanser
Høringssvar

ContentEnd