ContentStart

Nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene

Pågående høringer
Gjeldende forskrifter og retningslinjer
NRLUs arbeid med nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene

Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU), har i 2014 overtatt ansvaret for de nasjonale retningslinjene for alle lærerutdanningene. Retningslinjene er viktige føringer, utarbeidet av fagmiljøene selv, til hjelp for institusjonenes utarbeidelse av egne programplaner og fagplaner, og har formell status på nivået under forskrift/rammeplan (jf. Rundskriv F-5-10).  Arbeidet med retningslinjene skal bidra til å utvikle felles standarder om hva som er god lærerutdanning. Retningslinjene utvikles i tett samarbeid mellom fagmiljøene i lærerutdanningene og skole og det er nedsatt programgrupper for hver av utdanningene, som skal gjennomgå alle retningslinjene i perioden 2014-2018. Programgruppene består av representanter for UH-institusjonene, for yrkesfeltet og for studentene. Arbeidet startet opp 5. september 2014. Innspill til arbeidet kan rettes NRLUs sekretariat eller direkte til programgruppen.

Til NRLUs hovedside
Tilbake
Avsluttede høringer

ContentEnd